Sis­te­mul câşti­gă din ca­zul Ale­xan­dra

Romania Libera - - Op & Ed - MA­RI­US GHILEZAN

Ca­zul Ale­xan­drei, fa­ta ră­pi­tă şi vi­o­la­tă de un in­di­vid din Ca­ra­cal, du­pă ce a su­nat de trei ori la 112, a in­fla­mat just spi­ri­te­le împo­tri­va sis­te­mu­lui du­pă ce ni­meni din­tre or­ga­ne­le le­gii n-a ca­ta­dic­sit să tre­a­că ra­pid la ac­ţi­u­ne. Po­pu­la­ţia s-a re­vol­tat pen­tru eşe­cul ope­ra­ţi­u­ni­lor de sal­va­re. Ner­vo­zi­ta­tea du­re­a­ză însă câte­va zi­le. Prin co­tloa­ne, la fel ca de fi­e­ca­re da­tă, in­sti­tu­ţi­i­le de for­ţă pre­gă­tesc noi stra­te­gii pen­tru înar­ma­re.

De fi­e­ca­re da­tă, de la re­vo­lu­ţie încoa­ce, din ori­ce cri­ză apă­ru­tă sau cre­a­tă, de la mi­ne­ria­de până la #Co­lec­tiv, când „au tre­bu­it să moa­ră oa­meni”, ser­vi­ci­i­le se­cre­te şi-au întă­rit po­zi­ţi­i­le, ce­rând fi­nan­ţări în plus, pen­tru a fi şi mai pu­ter­ni­ce. S-au pus la dis­po­zi­ţie pre­şe­din­ţi­lor doar de­cla­ra­tiv, pen­tru că în spa­te pre­gă­te­au eşa­fo­dul pen­tru ori­ce şef de stat ce nu le con­venea.

Când Emil Con­stan­ti­nes­cu a vrut să des­pă­du­che­ze ser­vi­ci­i­le se­cre­te de ele­men­te­le ka­ghe­bis­te, ră­ma­se la pu­pi­tre­le de co­man­dă, băi­e­ţii au pus la ca­le scan­da­lul cu “Ţi­ga­re­ta”. Ma­jo­ri­ta­tea pre­şe­din­ţi­lor au încu­ra­jat ce­re­ri­le şe­fi­lor in­sti­tu­ţi­i­lor de for­ţă, ca­re me­reu au reu­şit să se fa­că in­de­zi­ra­bi­li în sche­ma de con­du­ce­re a sta­tu­lui. Poate că unii şe­fi de stat s-au şi te­mut ori au ema­nat din struc­tu­ri­le pa­ra­le­le sta­tu­lui şi au exer­ci­tat o anu­mi­tă va­sa­li­ta­te tăi­nu­i­tă.Ast­fel nu se ex­pli­că de ce sunt atât de pu­ter­ni­ce, în sta­re să dă­râme gu­ver­ne, să pro­voa­ce cri­ze şi să stârneas­că atâţia ad­mi­ra­tori ser­vi­ci­i­le se­cre­te ro­mâneş­ti.

Vaj­ni­cii lup­tă­tori cu pe­tu­ri­le în stra­dă le sus­ţin toa­te pla­nu­ri­le de di­ver­si­u­ne, con­şti­en­ţi sau in­con­şti­en­ti, in­te­re­sa­ţi sau de­zin­te­re­sa­ţi.

La fel ca pe vre­mea gre­ve­lor de la Gri­vi­ţa din 1933, in­sti­tu­ţi­i­le de in­tel­li­gen­ce au cre­at di­fe­ri­ţi Va­si­le Roai­tă, pe ca­re-i ve­dem în toa­tă splen­doa­rea zi de zi, ce­as de ce­as.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.