„Li­pi­ci­ul bi­o­lo­gic” poate sal­va vi­e­ţi

Romania Libera - - Sănătate - Ele­na.ma­ri­nes­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Cer­ce­tă­to­rii chi­ne­zi au in­ven­tat un gel ade­ziv he­mos­ta­tic ca­re poate opri ime­diat o sânge­ra­re ne­con­tro­la­tă la ni­ve­lul ar­te­re­lor sau al or­ga­ne­lor inter­ne.No­ua sub­sta­nță se ac­ti­ve­a­ză sub lu­mi­na UV,de­venind ast­fel un hi­dro­gel ca­re nu es­te to­xic și ca­re poate fi fo­lo­sit pe ori­ce fel de su­pra­față,in­clu­siv pe țe­su­tul ini­mii, ca­re pul­se­a­ză con­ti­nuu.Ge­lul spe­cial nu a fost tes­tat încă pe vo­lun­tari umani, doar pe ani­ma­le, însă a avut re­zul­ta­te mult mai bu­ne de­cât în ca­zul su­tu­ri­lor cla­si­ce fo­lo­si­te în pre­zent sau al altor ti­puri de li­pici chi­rur­gi­cal. Cer­ce­tă­to­rii de la Uni­ver­si­ta­tea Zhe­jiang din Han­gzhou au ex­pli­cat că sub­sta­nța si­gi­le­a­ză prac­tic ra­na sau tăi­e­tu­ra,fă­ră să apa­ră in­fe­cții sau in­fla­mații.

Efi­ci­e­nță. Sub­stan­ţa poate opri sânge­ra­rea în 30 de se­cun­de

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.