ACCIDENTAR­E „S-a rupt“Ne­del­cu

Romania Libera - - Sport - ca­ta­lin.mi­hai @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Ghi­ni­oa­ne­le se țin la­nț de echi­pa con­du­să de Bogdan Ando­ne. De­venit ti­tu­lar in­con­tes­ta­bil în echi­pa roșal­bas­tră, Dra­goș Ne­del­cu s-a ac­ci­den­tat în me­ci­ul din Arme­nia, câști­gat clar de FCSB, și va ab­sen­ta pen­tru o lun­gă pe­ri­oa­dă de timp. Ver­dic­tul pus de me­dici în ca­zul lui es­te en­tor­să de ge­nun­chi cu întin­de­rea li­ga­men­te­lor, iar ce­le mai op­ti­mis­te pre­vi­zi­uni îl dau întors pe te­ren du­pă șa­se săp­tă­mâni. Pe de altă par­te, exis­tă ris­cul ca ju­că­to­rul lău­dat de cu­rând de Gi­gi Be­ca­li să lip­se­as­că pen­tru trei luni. Es­te o pi­er­de­re im­por­tan­tă și pen­tru echi­pa nați­o­na­lă, iar Cos­min Con­tra va tre­bui să-l eli­mi­ne din pla­nu­ri­le sa­le pen­tru con­vo­că­ri­le din lu­na sep­tem­brie, când Ro­mânia va întâlni Spa­nia, pe 5 sep­tem­brie, și Mal­ta, pe 8 sep­tem­brie.

E pri­mul ro­mân ca­re, când ie­se afa­ră, mar­che­a­ză cel mai ra­pid gol. A fă­cut un re­cord al lui. E bi­ne, îi dă încre­de­re.“Ghe­or­ghe Hagi, des­pre reuși­ta lui Ia­nis

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.