Di­na­mo ră­mâne „lan­ter­nă roșie“

Tru­pa din Ște­fan cel Ma­re a pi­er­dut al trei­lea meci con­se­cu­tiv, împo­tri­va cam­pi­oa­nei, cu sco­rul de 1-0, și ră­mâne pe ulti­mul loc, fă­ră punct acu­mu­lat.

Romania Libera - - Sport - ca­ta­lin.mi­hai @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Cri­za prin ca­re tre­ce gru­pa­rea al­broșie se adâncește, Di­na­mo ră­mânând sin­gu­ra echi­pă ca­re nu a mar­cat în acest se­zon al Li­gii I. În pri­me­le trei eta­pe, for­mația con­du­să de se­cun­dul Se­bas­tian Mo­ga are un go­la­ve­raj in­cre­di­bil, -8.

Chiar da­că CFR a înce­put me­ci­ul cu o echi­pă pli­nă de re­zer­ve, di­na­mo­viștii nu au iz­bu­tit să înscrie. Ar fi pu­tut să o fa­că din lo­vi­tu­ră de pe­de­as­pă, însă cen­tra­lul a re­fu­zat să va­dă un he­nț evi­dent în ca­reul ce­fe­rist. Sin­gu­rul gol al par­ti­dei de la Cluj a venit în mi­nu­tul 83, atunci când Omrani a mar­cat din­tr-un pe­nal­ty ușor acor­dat. Cam­pi­oa­na a încheiat par­ti­da cu un ju­că­tor mai pu­ţin pe te­ren, în ur­ma eli­mi­nă­rii lui Se­bas­tian Mai­lat, din mi­nu­tul 88, pen­tru do­uă car­to­na­şe gal­be­ne.

Ma­na­ge­rul di­na­mo­vist, Florin Pru­nea, a cri­ti­cat în ter­meni duri ar­bi­tra­jul lui Andrei Chi­vu­le­te: „Ne si­mțim ca du­pă o exe­cuție în di­rect. Am avut pe­nal­ty clar în pri­ma re­pri­ză și ni s-a dic­tat un pe­nal­ty pen­tru o că­de­re de cal­ciu. De mâi­ne, da­că băia­tul ăsta mai ar­bi­tre­a­ză, înse­am­nă că exis­tă alte in­te­re­se. Vom ce­re scoa­te­rea de­fi­ni­ti­vă a lui Chi­vu­le­te din ar­bi­traj”, a de­cla­rat fos­tul por­tar.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.