Echi­pa­ment pen­tru Si­ria, blo­cat în Ro­mânia

Au­to­ri­tă­ţi­le ro­mâne au dis­pus re­ţi­ne­rea unui tran­sport ca­re ur­ma să ajun­gă la “Cen­trul de Stu­dii și Cer­ce­tări al Si­ri­ei” (Sy­rian Sci­en­ti­fic Stu­di­es and Re­se­ar­ch Cen­ter).

Romania Libera - - Prima Pagina - mi­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Age­nția Nați­o­na­lă de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă (ANAF) a de­cis con­fis­ca­rea unui tran­sport ca­re fu­se­se blo­cat de au­to­ri­tăți­le ro­mâne în por­tul Con­sta­nța Sud – Agi­gea.

Reți­ne­rea bu­nu­ri­lor fu­se­se re­a­li­za­tă de an­ga­jații Bi­ro­u­lui Va­mal de Fron­ti­e­ră Con­sta­nța Sud – Agi­gea, ca­re este cel mai ma­re punct va­mal al Ro­mâni­ei. Insti­tuția va­ma­lă a Ro­mâni­ei este în su­bor­di­nea ANAF.

Age­nția Nați­o­na­lă de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă (ANAF) a de­cis con­fis­ca­rea unui tran­sport ca­re fu­se­se blo­cat de au­to­ri­tăți­le ro­mâne în por­tul Con­sta­nța Sud – Agi­gea.

Reți­ne­rea bu­nu­ri­lor fu­se­se re­a­li­za­tă de an­ga­jații Bi­ro­u­lui Va­mal de Fron­ti­e­ră Con­sta­nța Sud – Agi­gea, ca­re este cel mai ma­re punct va­mal al Ro­mâni­ei. Insti­tuția va­ma­lă a Ro­mâni­ei este în su­bor­di­nea ANAF, iar de­ci­zia de reți­ne­re a bu­nu­ri­lor a fost anu­nța­tă prin­tr-un or­din sem­nat de no­ul preșe­din­te al ANAF, Mi­re­la Că­lu­gă­re­a­nu.

Or­di­nul a fost sem­nat la da­ta de 23 iu­lie 2019 și a fost pu­bli­cat în Mo­ni­to­rul Ofi­cial la da­ta de 29 iu­lie.

De­ci­zia au­to­ri­tăți­lor ro­mâne se ba­ze­a­ză pe Re­gu­la­men­tul 36/2012 al UE, po­tri­vit că­ru­ia insti­tuția de­nu­mi­tă Sy­rian Sci­en

ti­fic Stu­di­es and Re­se­ar­ch Cen­ter (SSRC) „a fost in­tro­du­să în lis­ta en­ti­tăți­lor pen­tru ca­re se apli­că mă­suri res­tric­ti­ve”, în con­tex­tul em­bar­go­u­lui im­pus de Occi­dent con­tra re­gi­mu­lui de la Da­masc.

„Re­sur­se eco­no­mi­ce“pen­tru ar­ma­ta lui Assad

Or­di­nul ANAF nu ofe­ră de­ta­lii des­pre bu­nu­ri­le ca­re au fost reți­nu­te de va­meșii ro­mâni în punc­tul de fron­ti­e­ră Agi­gea, ci le me­nți­o­nea­ză am­bi­guu, sub ti­tu­la­tu­ra „re­sur­se eco­no­mi­ce”. Se poa­te pre­su­pu­ne că este vor­ba de com­po­nen­te mi­li­ta­re. În mod evi­dent, întru­cât des­ti­nația fi­na­lă era Si­ria,aces­te bu­nuri ar fi ur­mat să fie tran­spor­ta­te la bor­dul unei na­ve ca­re ar fi tran­zi­tat Ma­rea Ne­a­gră și ar fi ajuns într-un port si­rian de la Ma­rea Me­di­te­ra­nă.

Re­gi­mul con­dus de Bas­har al-Assad su­sți­ne că SSRC este o in­sti­tuție de cer­ce­ta­re ci­vi­lă, dar ser­vi­ci­i­le de in­for­mații oc­ci­den­ta­le aver­ti­ze­a­ză că SSRC este spe­cia­li­zat în ar­me de dis­tru­ge­re în ma­să. Po­tri­vit Obser­va­to­ru­lui Si­rian pen­tru Drep­tu­ri­le Omu­lui (o or­ga­ni­zație ne­gu­ver­na­men­ta­lă cu se­di­ul la Lon­dra), insti­tuția de­nu­mi­tă SSRC are „fa­ci­li­tăți” de pro­du­cție în lo­ca­li­ta­tea Ma­syaf din pro­vin­cia Ha­ma (nord-ves­tul Si­ri­ei).Aici se află “De­par­ta­men­tul 4” al SSRC, ca­re ar deți­ne un han­gar de mari di­men­si­uni (60 pe 25 de me­tri) și alte con­stru­cții des­ti­na­te pro­du­ce­rii și asam­blă­rii de ar­ma­ment.

În apro­pi­e­rea uzi­nei SSRC s-ar afla și o ba­ză mi­li­ta­ră un­de sunt sto­ca­te ra­che­te sol–sol, deți­nu­te de tru­pe­le loia­le preșe­din­te­lui Bas­har al-Assad, pre­cum și o ba­ză fo­lo­si­tă de tru­pe ira­ni­e­ne sau, even­tual, de ce­le ale Hez­bol­lah. SSRC ar mai avea se­cții de pro­du­cție în lo­ca­li­tăți­le Dum­mar și Bar­zeh. În toa­te aces­te trei lo­cații, SSRC ar pro­du­ce ar­me chi­mi­ce.

Po­tri­vit pre­sei oc­ci­den­ta­le, la da­ta de 13 apri­lie 2019, tru­pe­le is­ra­e­li­e­ne au exe­cu­tat ata­curi ae­ri­e­ne cu ra­che­te asu­pra uni­tății SSRC de la Ma­syaf.

Spe­cia­liști din Iran, din Co­re­ea de Nord și din Be­la­rus

A do­ua zi, age­nția de știri Deb­ka anu­nța că, în acest raid ae­rian, la Ma­syaf au fost uciși sau ră­niți ofițeri si­ri­eni și ira­ni­eni, pre­cum și cer­ce­tă­tori din Co­re­ea de Nord și din Be­la­rus. Aceștia din ur­mă ar fi fost an­ga­jați de re­gi­mul de la Da­masc pen­tru a par­ti­ci­pa la un pro­gram de mo­der­ni­za­re a ra­che­te­lor sol-sol,pro­gram ai că­rui be­ne­fi­ciari ar ur­ma să fie ar­ma­ta lui Bas­har al-Assad și or­ga­ni­zația te­ro­ris­tă Hez­bol­lah, con­tro­la­tă de ira­ni­eni. Des­pre cer­ce­tă­to­rii nord-co­re­eni de la Ma­syaf se spu­ne că ar lu­cra la pro­du­ce­rea de com­bus­ti­bil so­lid pen­tru aces­te ra­che­te, iar des­pre be­la­ruși se spu­ne că se ocu­pau de re­cru­ta­rea de spe­cia­liști mi­li­tari și de cum­pă­ra­rea de echi­pa­ment mi­li­tar pen­tru re­gi­mul Assad.

Șe­ful “De­par­ta­men­tu­lui 4” al SSRC, de la Ma­syaf, a fost cer­ce­tă­to­rul Aziz Asber, ucis de o bom­bă ca­re a ex­plo­dat sub mași­na lui, la da­ta de 5 au­gust 2018. Pre­sa din SUA a su­sți­nut că bom­ba a fost pu­să de age­nți ai Mos­sad, dar Isra­e­lul a dez­mi­nțit ace­as­tă in­for­mație. Des­pre Aziz Asber se afir­mă că avea con­tact di­rect cu gru­pa­rea te­ro­ris­tă Hez­bol­lah și că era, pe de altă par­te, un apro­piat al preșe­din­te­lui Bas­har al-Assad, cu ca­re dis­cu­ta fă­ră in­ter­me­diari. Aziz Asber era im­pli­cat în pro­gra­mul de ra­che­te sol-aer ale gu­ver­nu­lui de la Da­masc. Un alt proi­ect de­ru­lat în uni­ta­tea SSRC de la Ma­syaf, coor­do­nat de Aziz Asber, ur­mă­rea mo­der­ni­za­rea ra­che­te­lor ba­lis­ti­ce Fa­teh-110 ale Ira­nu­lui,prin „up­gra­da­rea“lor la ver­si­u­nea M-600.

Fur­ni­za­rea de ar­ma­ment, de mi­li­tari, de mi­li­ta­nți re­pre­zin­tă un risc ce ar pu­tea con­du­ce la o ex­plo­zie a sta­tu­lui si­rian.“

TEODOR MELEȘCANU, fost mi­nis­tru de Externe

Ro­mânia con­dam­nă în con­ti­nua­re fo­lo­si­rea ar­me­lor chi­mi­ce în Si­ria, ca­re este din­co­lo de ori­ce jus­ti­fi­ca­re.“

KLAUS IO­HAN­NIS, preșe­din­te­le Ro­mâni­ei

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.