Arma eco­no­mi­că, în sluj­ba „Ame­ri­ca Fir­st“

De câte­va luni, preșe­din­te­le ame­ri­can, Do­nald Trump, este din ce în ce mai cri­tic fa­ţă de ţă­ri­le eu­ro­pe­ne, în opi­nia sa re­la­ţi­i­le co­mer­cia­le între „ve­chi­ul con­ti­nent“și „Lu­mea No­uă“fi­ind de­ze­chi­li­bra­te și, în con­se­cin­ţă, tre­bu­ie re­vi­zu­i­te.

Romania Libera - - Prima Pagina - ga­bri­e­la.an­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Do­nald Trump este din ce în ce mai cri­tic față de ță­ri­le eu­ro­pe­ne, în opi­nia sa re­lați­i­le co­mer­cia­le între „ve­chi­ul con­ti­nent“și „Lu­mea No­uă“fi­ind de­ze­chi­li­bra­te și, în con­se­ci­nță, tre­bu­ie re­vi­zu­i­te. De la in­sta­la­rea la Ca­sa Albă, Do­nald Trump a re­ne­go­ciat acor­duri co­mer­cia­le sta­bi­li­te între Was­hin­gton și alte nați­uni ale lu­mii, su­sți­nând că apă­ră, înain­te de toa­te, in­te­re­se­le ame­ri­ca­ne.

De la in­sta­la­rea la Ca­sa Albă, Do­nald Trump a re­ne­go­ciat acor­duri co­mer­cia­le sta­bi­li­te între Was­hin­gton și alte nați­uni ale lu­mii, su­sți­nând că apă­ră, înain­te de toa­te, in­te­re­se­le ame­ri­ca­ne, con­form slo­ga­nu­lui de cam­pa­nie „Ame­ri­ca Fir­st“. A an­ga­jat Admi­nis­trația SUA în lun­gi con­flic­te cu par­te­ne­rii eco­no­mici, anul tre­cut de­cla­rând că „răz­boai­e­le co­mer­cia­le sunt bu­ne și ușor de câști­gat“. În ul­ti­me­le luni, ten­si­u­ni­le din­tre Was­hin­gton și Bru­xel­les s-au ac­cen­tuat, pe mă­su­ră ce preșe­din­te­le ame­ri­can și-a de­tur­nat pri­vi­rea de la Bei­jing spre Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă. În pli­nă cam­pa­nie vi­zând re­a­le­ge­rea sa pen­tru un al doi­lea man­dat, Do­nald Trump do­rește re­du­ce­rea, într-un mod sau altul, a de­fi­ci­tu­lui co­mer­cial ame­ri­can cu acest par­te­ner. Pen­tru el, „UE fa­ce la fel de mult rău pre­cum Chi­na“, ță­ri­le mem­bre tra­tând „foar­te rău“SUA. Amba­sa­do­rul ame­ri­can la UE, Gor­don Son­dland, a aver­ti­zat, în ur­mă cu câte­va zi­le, că Cei 28 tre­bu­ie să se pre­gă­te­as­că

pen­tru „mai mul­te acți­uni“din par­tea Was­hin­gto­nu­lui.

Ten­si­u­ni­le co­mer­cia­le și ge­o­po­li­ti­ce ris­că să afec­te­ze eco­no­mia eu­ro­pe­a­nă, de­ja slă­bi­tă. Brânze­turi, bău­turi al­coo­li­ce, pro­du­se din car­ne de porc – mul­te pro­du­se eu­ro­pe­ne sunt în co­li­ma­to­rul lui Trump,ca­re nu pa­re să îngroa­pe se­cu­rea răz­boi­u­lui co­mer­cial. To­ta­li­ta­tea aces­tor pro­du­se re­pre­zin­tă o va­loa­re co­mer­cia­lă de 4 mi­liar­de do­lari și se adau­gă unei lis­te pre­ce­den­te, pu­bli­ca­tă pe 12 apri­lie, ca­re însu­me­a­ză 21 mi­liar­de do­lari – a pre­ci­zat un co­mu­ni­cat al bi­ro­u­lui re­pre­zen­tan­tu­lui ame­ri­can al Co­me­rțu­lui (USTR),Ro­bert Li­ghthi­zer. De­mer­sul vi­ze­a­ză „res­pec­ta­rea drep­tu­ri­lor SUA în con­flic­tul ca­re opu­ne UE și une­le sta­te mem­bre în fața Orga­ni­zați­ei Mon­dia­le a Co­me­rțu­lui (OMC) pe te­ma sub­venți­i­lor eu­ro­pe­ne“în sec­to­rul ae­ro­nau­tic, un re­proș îndrep­tat con­tra Air­bus, față de Bo­eing, com­pa­nia ame­ri­ca­nă (obi­ec­tul unui con­flict ve­chi de 14 ani). SUA și Eu­ro­pa se acu­ză re­ci­proc în fața OMC că var­să aju­toa­re ile­ga­le cam­pi­o­ni­lor lor ae­ro­nau­tici. Po­ziția ame­ri­ca­nă este su­sți­nu­tă de Bo­eing,com­pa­nie fra­gi­li­za­tă de pro­ble­me­le avi­o­nu­lui-ve­de­tă,737 MAX,blo­cat la sol,pe o du­ra­tă ne­de­ter­mi­na­tă, du­pă do­uă ac­ci­den­te mor­ta­le.

De la Bo­eing la ta­xa Ga­fa și ga­zul de șist

Preșe­din­te­le Trump este ne­mu­lțu­mit de con­duc­ta de gaz din Ma­rea Bal­ti­că, So­uth Stre­am 2, ca­re va le­ga Ru­sia de Ger­ma­nia, per­mițând Mos­co­vei să cre­as­că li­vră­ri­le de gaz pen­tru Eu­ro­pa cu 55 mi­liar­de me­tri cu­bi pe an.Or,crește­rea con­ti­nuă a ex­tra­ge­rii ga­zu­lui de șist ame­ri­can va fa­ce din SUA un ex­por­ta­tor net, împin­gând com­pa­ni­i­le ame­ri­ca­ne să ia cu asalt noi pi­ețe și să con­cu­re­ze Ru­sia în fi­e­ful său eu­ro­pe­an,Do­nald Trump dând asi­gu­rări că ță­ri­le UE vor de­ve­ni „cum­pă­ră­tori ma­si­vi“de gaz na­tu­ral ame­ri­can. Preșe­din­te­le SUA a anu­nțat pe Twit­ter in­te­nția de ta­xa­re a im­por­tu­ri­lor de vin fran­cez în Sta­te­le Uni­te, ca ri­pos­tă la in­stau­ra­rea ta­xei Ga­fa. O stra­te­gie eco­no­mi­că sub for­ma pe­dep­si­rii Fra­nței,ca­re pe 11 iu­lie a vo­tat ta­xa Ga­fa con­tra gi­ga­nți­lor ame­ri­cani Goo­gle, Ama­zon, Fa­ce­book și Apple – 3% din ci­fra lor de afa­ceri pe te­ri­to­ri­ul fran­cez. Judd De­e­re, pur­tă­tor de cu­vânt al Casei Albe, a de­cla­rat că „Gu­ver­nul Trump a afir­mat me­reu că nu va sta cu brațe­le încru­cișa­te și nu va to­le­ra ni­cio dis­cri­mi­na­re față de între­prin­de­ri­le ame­ri­ca­ne“, iar prin­ci­pa­lul con­si­li­er eco­no­mic al Casei Albe, Lar­ry Ku­dlow, a ca­li­fi­cat ace­as­tă ta­xă drept „o foar­te gra­vă eroa­re“.

FOTO: AP

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.