Ro­mânia, în cri­ză ma­xi­mă de for­ţă de mun­că

Re­vi­ne în prim-plan te­ma as­pi­ra­to­ru­lui de for­ţă de mun­că vest-eu­ro­pe­an, ca­re atra­ge mâna de lu­cru bi­ne edu­ca­tă din Ro­mânia.

Romania Libera - - Prima Pagina - florin.bu­des­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Re­vi­ne în prim-plan te­ma as­pi­ra­to­ru­lui de for­ţă de mun­că vest-eu­ro­pe­an, ca­re atra­ge mâna de lu­cru bi­ne edu­ca­tă din Ro­mânia. Mi­nis­trul Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce, Orlan­do Te­o­do­ro­vici, spu­ne că dez­ba­te­rea in­sti­tu­ţi­o­na­lă pe te­ma for­ţei de mun­că este evi­ta­tă de UE.

Mi­nis­trul Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce, Orlan­do Te­o­do­ro­vici, spu­ne că dez­ba­te­rea in­sti­tu­ţi­o­na­lă pe te­ma for­ţei de mun­că este evi­ta­tă de UE. El a ex­pli­cat că fi­e­ca­re stat îşi ur­mă­reş­te pro­pri­ul in­te­res când se dez­vol­tă pe ba­za re­sur­se­lor uma­ne din alte ţări, de obi­cei din Ro­mânia, Croa­ţia şi Po­lo­nia.

E co­rec­tă aser­ţi­u­nea lui Te­o­do­ro­vici? Florin Pogonaru, pre­şe­din­te­le Aso­cia­ţi­ei Oa­me­ni­lor de Afa­ceri din Ro­mânia (AOAR), cre­de că „exis­tă un ade­văr în ce­ea ce spu­ne dl Te­o­do­ro­vici“. „În ge­ne­ral, este un fapt că se chel­tu­i­esc bani de la bu­get pe for­ţa de mun­că, iar ace­as­ta si­gur că are drep­tul să se du­că un­de vrea“, ara­tă an­tre­pre­no­rul.

Ide­ea ar fi că Ro­mânia in­ves­teş­te în ca­li­fi­ca­rea for­ţei de mun­că, pe ca­re apoi o fo­lo­seş­te Eu­ro­pa Occi­den­ta­lă. „Pro­ble­ma e cum ajus­tăm, cât de cât, ches­ti­u­nea, ca să o fa­cem să func­ţi­o­ne­ze. E un punct de ve­de­re co­rect că tre­bu­ie făcut ce­va, pen­tru că alt­fel… E foar­te uşor să spui: Hai să-i plă­tim la fel ca în Vest! Nu po­ţi să plă­teş­ti la fel. Nu ai pro­duc­ti­vi­ta­tea mun­cii, per­for­man­ţa, va­loa­rea adău­ga­tă“, a spus Pogonaru pen­tru „Ro­mânia li­be­ră“.

De ce nu? „Cos­tu­ri­le din Ro­mânia sunt alt­fel, se re­par­ti­ze­a­ză alt­fel, au alt­fel de struc­tu­ră. Nu se poa­te şi nici nu e ac­cep­ta­bil să se tra­gă for­ţa de mun­că mai ca­li­fi­ca­tă fă­ră ca sta­tul ro­mân să fie com­pen­sat pen­tru pre­gă­ti­rea aces­teia“, ex­pli­că Florin Pogonaru.

Nu se poa­te să se tra­gă for­ţa de mun­că mai ca­li­fi­ca­tă fă­ră ca sta­tul ro­mân să fie com­pen­sat.“FLORIN POGONARU, pre­şe­din­te­le AOAR

FOTO PIXINO

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.