Tă­ri­ce­a­nu: Io­han­nis pa­re că per­ma­nent are „so­lu­ţii“

Romania Libera - - Pagina 2 -

Pre­şe­din­te­le Se­na­tu­lui, Că­lin Po­pes­cu-Tă­ri­ce­a­nu, afir­mă că pre­şe­din­te­le Io­han­nis înce­ar­că să pro­fi­te elec­to­ral de pe ur­ma ca­zu­lui de la Caracal şi îşi ex­pri­mă îndoia­la cu pri­vi­re la so­lu­ţi­i­le pe ca­re şe­ful sta­tu­lui a anun­ţat că le va pre­zen­ta în şe­din­ţa CSAT. „Este atât de re­vol­tă­tor să ve­zi cum un pre­şe­din­te al Ro­mâni­ei nu ezi­tă ni­cio se­cun­dă să pro­fi­te de ori­ce tra­ge­die pro­du­să în so­ci­e­ta­tea ro­mâneas­că pen­tru a încer­ca să mai adu­ne niş­te vo­turi! (...) Dl Io­han­nis ne spu­ne că exis­tă so­lu­ţii punc­tua­le cu ca­re va ve­ni în CSAT. Da, CSAT-ul pe ca­re ar fi tre­bu­it să-l fa­că o da­tă pe tri­mes­tru, cum zi­ce le­gea, dar pe ca­re el îl con­voa­că o da­tă pe an! (...) Dl Io­han­nis pa­re că per­ma­nent are «so­lu­ţii» Doar că nu le pre­zin­tă ni­ci­o­da­tă pu­blic!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.