Co­du­ri­le Pe­na­le, ne­con­sti­tuți­o­na­le

CCR a de­cla­rat, ieri, ne­con­sti­tu­ţi­o­na­le mo­di­fi­că­ri­le adu­se de Par­la­ment Co­du­lui Pe­nal și Co­du­lui de Pro­ce­du­ră Pe­na­lă.

Romania Libera - - Actualitat­e - ro­mu­lus.ge­or­ges­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Ju­de­că­to­rii CCR au ad­mis, ieri, se­si­ză­ri­le de ne­con­sti­tu­ţi­o­na­li­ta­te de­pu­se de par­ti­de­le de opo­zi­ţie PNLUSR şi de că­tre pre­şe­din­te­le Klaus Io­han­nis asu­pra mo­di­fi­că­ri­lor adu­se de Par­la­ment Co­du­lui Pe­nal şi Co­du­lui de Pro­ce­du­ră Pe­na­lă. Po­tri­vit unor sur­se ju­di­cia­re, mo­ti­vul in­vo­cat de ju­de­că­tori pen­tru de­ci­zia lua­tă este că Par­la­men­tul nu şi-a exer­ci­tat obli­ga­ţia de a efec­tua toa­te co­re­lă­ri­le tex­te­lor din Co­du­ri­le Pe­na­le cu de­ci­zi­i­le an­te­ri­oa­re ale Cur­ţii.

Pe 25 apri­lie, PNL şi USR au de­pus la Cur­tea Con­sti­tu­ţi­o­na­lă se­si­zări în le­gă­tu­ră cu proi­ec­tul ca­re a mo­di­fi­cat Co­dul Pe­nal şi pe cel ca­re a schim­bat Co­dul de Pro­ce­du­ră Pe­na­lă, ini­ţia­ti­ve adop­ta­te de Par­la­ment. Par­ti­de­le re­cla­mă pes­te trei su­te de mo­di­fi­cări „no­ci­ve“adu­se Co­du­lui Pe­nal şi Co­du­lui de Pro­ce­du­ră pe­na­lă ca­re vin ”în con­tra­dic­ţie nu doar cu sta­tul de drept, şu­bre­zind po­li­ti­ca pe­na­lă a Ro­mâni­ei şi fa­vo­ri­zând in­frac­to­rii, dar şi cu Le­gea fun­da­men­ta­lă”. Pre­şe­din­te­le Klaus Io­han­nis sus­ţi­ne în se­si­za­rea fă­cu­tă la CCR că prin mo­di­fi­ca­rea Co­du­lui de Pro­ce­du­ră Pe­na­lă a fost din nou încăl­ca­tă Le­gea fun­da­men­ta­lă prin mo­di­fi­că­ri­le adu­se de că­tre Par­la­ment.

FOTO: INQUAM PHOTOS/GEORGE CĂ­LIN

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.