RĂZ­BOI PO­LI­TIC PEN­TRU CON­TRO­LUL STS

Di­rec­to­rul STS a de­mi­si­o­nat. Tra­ge­dia de la Caracal le ofe­ră li­de­ri­lor PSD oca­zia să încer­ce să preia in­sti­tu­ţia.

Romania Libera - - Actualitat­e - ro­mu­lus.ge­or­ges­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Şe­ful Ser­vi­ci­u­lui de Te­le­co­mu­ni­ca­ţii Spe­cia­le (STS), So­ri­nel Va­sil­ca, a de­mi­si­o­nat din func­ţie, ieri, spu­nând că a făcut acest lu­cru ”pen­tru a nu afec­ta pres­ti­gi­ul in­sti­tu­ţi­ei”. El pre­ci­ze­a­ză că „de­mi­sia nu a fost de­pu­să ca ur­ma­re a exis­ten­ţei unei sin­co­pe, inad­ver­ten­ţe sau ca ur­ma­re a ce­lei mai mici um­bre de vi­no­vă­ţie în exer­ci­ta­rea func­ţi­ei de pre­lua­re şi lo­ca­li­za­re a ape­lu­ri­lor de ur­gen­ţă 112 de că­tre STS,a ne­gli­jen­ţei me­le în ser­vi­ciu, a tra­tă­rii su­per­fi­cia­le sau a neasu­mă­rii res­pon­sa­bi­li­tă­ţi­lor ca­re pri­vesc da­to­ria mea şi a tu­tu­ror an­ga­ja­ţi­lor de a ga­ran­ta func­ţi­o­na­rea con­ti­nuă a ser­vi­ci­i­lor spe­cia­le, de coo­pe­ra­re şi a ce­lor pe li­nia 112”. Po­tri­vit le­gis­lați­ei în vi­goa­re, di­rec­to­rul

STS este nu­mit de CSAT, la pro­pu­ne­rea preșe­din­te­lui Ro­mâni­ei. În 2017,Klaus Io­han­nis l-a pro­pus pe Va­sil­ca, iar pro­pu­ne­rea a fost ac­cep­ta­tă de CSAT. Tra­ge­dia de la Caracal i-a ofe­rit şan­sa lui Ga­bri­el Leş,mi­nis­trul Apă­ră­rii,să pro­pu­nă ca Ser­vi­ci­ul de Te­le­co­mu­ni­cații Spe­cia­le (STS) să tre­a­că în su­bor­di­nea MApN, sus­ţi­nând că este uni­ca so­luție pen­tru re­for­ma­rea aces­tei struc­turi. Aces­ta a ar­gu­men­tat că insti­tuția pe ca­re o con­du­ce dis­pu­ne și de in­fras­truc­tu­ră, dar și de re­sur­sa uma­nă spe­cia­li­za­tă de a ”adu­ce în pa­ra­me­trii op­ti­mi” sis­te­mul de ur­ge­nță 112.

Co­mi­sie de an­che­tă

STS re­pre­zin­tă o mi­ză im­por­tan­tă pen­tru PSD de­oa­re­ce in­fras­truc­tu­ra ser­vi­ci­u­lui este fo­lo­si­tă în ale­geri, pen­tru a mo­ni­to­ri­za și împi­e­di­ca vo­tul mul­ti­plu. De alt­fel, li­deri ai PSD au acu­zat, ime­diat du­pă ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re, exis­te­nța unor ”frau­de elec­to­ra­le”. Se­na­to­rul PSD Șer­ban Ni­co­lae a de­cla­rat că STS „nu mai are ce cău­ta în pro­ce­sul elec­to­ral”, pre­ci­zând că ar tre­bui să se re­vi­nă la for­mu­la de­cla­rați­ei pe pro­prie răs­pun­de­re atunci când vo­te­zi pe lis­te su­pli­men­ta­re. PSD a înfi­in­ţat o co­mi­sie par­la­men­ta­ră de an­che­tă pen­tru a cer­ce­ta frau­de la ale­ge­ri­le or­ga­ni­za­te de Gu­ver­nul con­dus de li­de­rul PSD, Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă. Co­mi­sia este con­du­să de Lia Olguța Va­si­les­cu (PSD).

De­mi­sia a fost înain­ta­tă pen­tru a nu afec­ta pres­ti­gi­ul in­sti­tu­ţi­ei.“SO­RI­NEL VA­SIL­CA Fost di­rec­tor al STS

FOTO: INQUAM PHOTOS/OCTAV GANEA

So­ri­nel Va­sil­ca a de­mi­si­o­nat din frun­tea STS.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.