BEIRUT

Ar­me pen­tru Hez­bol­lah

Romania Libera - - Externe -

Tri­mi­sul is­ra­e­lian la ONU, Dan­ny Da­non, a de­cla­rat în Con­si­li­ul de Se­cu­ri­ta­te că Isra­e­lul a ob­ţi­nut in­for­ma­ţii, pro­veni­te de la ser­vi­ci­i­le se­cre­te, po­tri­vit că­ro­ra Ira­nul și Si­ria au or­ga­ni­zat un tra­fic de ma­te­ria­le pen­tru fa­bri­ca­rea ar­me­lor. Aces­te ma­te­ria­le in­tră în Li­ban prin por­tul Beirut și sunt des­ti­na­te întă­ri­rii ca­pa­ci­tă­ţii gru­pu­lui te­ro­rist și­it li­ba­nez Hez­bol­lah în fa­bri­ca­rea de ra­che­te. Da­non a pre­ci­zat că, în anii 2018-2019, Ira­nul și Hez­bol­la­hul au fost aju­ta­te de agen­ţi si­ri­eni ca­re au achi­zi­ţi­o­nat echi­pa­men­te de la între­prin­deri ci­vi­le străi­ne, tran­sfe­rându-le apoi în Li­ban. Agen­ţii au înșe­lat aces­te între­prin­deri, au des­căr­cat ma­te­ria­le­le în por­tul Beirut și au reușit să ajun­gă la struc­tu­ri­le Hez­bol­lah de pro­du­ce­re a ra­che­te­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.