Ban­ca Eu­ro­pe­a­nă de Inves­ti­ţii nu va mai fi­nan­ţa proi­ec­te ca­re ţin de com­bus­ti­bi­lii fo­si­li

Ban­ca Eu­ro­pe­a­nă de Inves­ti­ţii şi-a pro­pus să pu­nă ca­păt fi­nan­ţă­ri­lor de mi­liar­de de eu­ro pen­tru proi­ec­te pri­vind com­bus­ti­bi­lii fo­si­li până la sfârşi­tul anu­lui vi­i­tor. Stra­te­gia exis­tă de­ja

Romania Libera - - Economie - Florin.budescu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

To­tul pen­tru a-şi ali­nia stra­te­gia cu obi­ec­ti­ve­le sa­le cli­ma­ti­ce. Pla­nul pro­pu­ne re­du­ce­rea spri­ji­nu­lui pen­tru proi­ec­te­le de in­fras­truc­tu­ră ener­ge­ti­că ba­za­te pe pe­trol, ga­ze sau căr­bu­ne, oprind com­pa­ni­i­le să so­li­ci­te împru­mu­turi BEI du­pă fi­na­lul anu­lui 2020. BEI a su­bli­niat că ac­cen­tul pus pe in­ves­ti­ţi­i­le pe ter­men lung înse­am­nă ali­ni­e­rea la pre­ve­de­ri­le Acor­du­lui de la Pa­ris, ca­re ur­mă­reş­te să li­mi­te­ze încăl­zi­rea glo­ba­lă la 1,5°C pes­te ni­ve­lu­ri­le din anul 1990, prin re­du­ce­rea emi­si­i­lor de ga­ze cu efect de se­ră.

„Ace­as­tă tran­zi­ţie va fi pro­fun­dă. So­li­da­ri­ta­tea e ne­ce­sa­ră pen­tru a ne asi­gu­ra că gru­pu­ri­le sau re­gi­u­ni­le po­ten­ţial vul­ne­ra­bi­le sunt spri­ji­ni­te“, ara­tă ra­por­tul BEI. Insti­tu­ţia fi­nan­cia­ră a de­cla­rat că va înfi­in­ţa un fond de tran­zi­ţie în ener­gie pen­tru a spri­jini proi­ec­te­le ce aju­tă sta­te­le mem­bre UE să tre­a­că la o eco­no­mie mai cu­ra­tă. În tre­cut, BEI a fi­nan­ţat proi­ec­te­le pri­vind com­bus­ti­bi­lii fo­si­li, in­clu­siv con­duc­ta de ga­ze Trans Adria­tic şi in­sta­la­ţi­i­le de sto­ca­re a pe­tro­lu­lui din Ci­pru.

Re­du­ce­rea cre­di­tă­rii com­bus­ti­bi­li­lor fo­si­li se fa­ce pe fon­dul pre­si­u­nii cres­cânde asu­pra in­sti­tu­ţi­i­lor fi­nan­cia­re, de a-şi re­du­ce ex­pu­ne­rea la proi­ec­te cu emi­sii ri­di­ca­te de CO2. Lu­na tre­cu­tă, 80 de or­ga­ni­za­ţii ale so­ci­e­tă­ţii ci­vi­le şi ca­dre uni­ver­si­ta­re au pu­bli­cat o scri­soa­re des­chi­să că­tre BEI, prin ca­re so­li­ci­tau băn­cii să pu­nă ca­păt fi­nan­ţă­rii com­bus­ti­bi­li­lor fo­si­li, ca­re de­pă­şe­au 2,4 mi­liar­de eu­ro în anul 2018, in­for­me­a­ză Me­dia­fax.

Pe 28 noi­em­brie 2018, Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă și-a pre­zen­tat vi­zi­u­nea stra­te­gi­că până în anul 2050 pri­vind emi­si­i­le 0 de CO2. Efec­tiv, ace­as­ta înse­am­nă de­car­bo­ni­za­rea com­ple­tă a sta­te­lor UE în ur­mă­to­rii 30 de ani. Stra­te­gia ara­tă cum poate ajun­ge Eu­ro­pa neu­tră cli­ma­tic, in­ves­tind în so­luții teh­no­lo­gi­ce re­a­lis­te, asi­gu­rând în ace­lași timp echi­ta­tea so­cia­lă pen­tru o tran­ziție jus­tă. Co­mi­sia spu­ne că vi­zi­u­nea ei pri­vind un vi­i­tor neu­tru cli­ma­tic aco­pe­ră aproa­pe toa­te po­li­ti­ci­le UE și e con­for­mă cu obi­ec­ti­vul Acor­du­lui de la Pa­ris, de a me­nți­ne crește­rea tem­pe­ra­tu­rii glo­ba­le la sub 1,5 gra­de Cel­si­us sub ni­ve­lul din anul 1990.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.