Mi­nis­trul rus al Ener­gi­ei anun­ţă ca­re sunt pla­nu­ri­le Mos­co­vei cu a do­ua li­nie a ga­zo­duc­tu­lui spre Eu­ro­pa

A do­ua con­duc­tă a ga­zo­duc­tu­lui Tur­kStre­am este pla­ni­fi­ca­tă să tre­a­că prin Bul­ga­ria, Ser­bia şi Unga­ria, a anun­ţat mi­nis­trul rus al Ener­gi­ei, Ale­xan­der No­vak.

Romania Libera - - Economie - FLORIN.BU­DES­[email protected]­MA­NIA­LI­BE­RA.RO

Con­duc­ta Tur­kStre­am, con­stru­i­tă în pre­zent între Ru­sia şi Tur­cia, via Ma­rea Ne­a­gră, fa­ce par­te din efor­tu­ri­le Ru­si­ei de a oco­li Ucrai­na în li­vră­ri­le sa­le de ga­ze na­tu­ra­le spre Eu­ro­pa. Sur­se ca­re au do­rit să-şi păs­tre­ze ano­ni­ma­tul au de­cla­rat pen­tru Reu­ters că Ru­sia vrea să ajun­gă la un acord pe ter­men scurt cu Ki­e­vul pri­vind tran­zi­tul ga­ze­lor ru­seş­ti spre Eu­ro­pa, pen­tru a câşti­ga timp până la fi­na­li­za­rea ga­zo­duc­tu­lui ca­re va oco­li Ucrai­na. Ac­tua­lul acord pe 10 ani cu Ucrai­na ex­pi­ră la fi­na­lul aces­tui an.

Pri­ma li­nie a con­duc­tei Tur­kStre­am, cu o ca­pa­ci­ta­te de 15,75 mi­liar­de me­tri cu­bi pe an, ar ur­ma să apro­vi­zi­o­ne­ze ex­clu­siv pia­ţa lo­ca­lă din Tur­cia, de la 1 ia­nua­rie 2020. Cea de-a do­ua li­nie, cu o ca­pa­ci­ta­te si­mi­la­ră, este des­ti­na­tă apro­vi­zi­o­nă­rii cli­en­ţi­lor din Eu­ro­pa de Sud-Est.

Gru­pul rus Gaz­prom tre­bu­ia să ale­a­gă una din­tre ce­le do­uă po­si­bi­le ru­te pen­tru cea de-a do­ua li­nie Tur­kStre­am: prin Bul­ga­ria sau Gre­cia. Con­form de­cla­ra­ţi­ei mi­nis­tru­lui rus al Ener­gi­ei, a do­ua li­nie a ga­zo­duc­tu­lui Tur­kStre­am va tre­ce prin Bul­ga­ria, că­tre Ser­bia şi Unga­ria. No­vak nu a pre­ci­zat cum se va con­ti­nua li­nia din Unga­ria. “Lan­sa­rea ce­lei de-a do­ua li­nii de­pin­de de im­ple­men­ta­rea de că­tre par­te­ne­rii noş­tri eu­ro­peni a in­fras­truc­tu­rii le­ga­te de ga­ze­le na­tu­ra­le”, a de­cla­rat ofi­cia­lul rus.

Ra­mu­ra Bal­kan Stre­am

Lu­na tre­cu­tă, pre­şe­din­te­le Parlamentu­lui Bul­gar, Tsve­ta Ka­rayan­che­va, a de­cla­rat că So­fia in­ten­ţi­o­nea­ză să fi­na­li­ze­ze anul vi­i­tor con­struc­ţia ga­zo­duc­tu­lui Bal­kan Stre­am. Aces­ta este o ra­mu­ră a ga­zo­duc­tu­lui Tur­kStre­am ca­re ar ur­ma să tran­spor­te în prin­ci­pal ga­ze na­tu­ra­le ru­seş­ti, că­tre Ser­bia, de la gra­ni­ţa Bul­ga­ri­ei cu Tur­cia. Gaz­prom asi­gu­ră o trei­me din ne­ce­sa­rul de ga­ze na­tu­ra­le al Eu­ro­pei. Gru­pul rus apro­vi­zi­o­nea­ză Eu­ro­pa cu ga­ze na­tu­ra­le prin trei ru­te prin­ci­pa­le: con­duc­te­le din Ucrai­na, ru­ta Ya­mal - Eu­ro­pe, via Be­la­rus şi Po­lo­nia, pre­cum şi ga­zo­duc­tul Nord Stre­am, ca­re fa­ce le­gă­tu­ra între Ru­sia şi Ger­ma­nia, via Ma­rea Bal­ti­că. Vii con­tro­ver­se s-au is­cat, de-a lun­gul tim­pu­lui, asu­pra na­tu­rii strict eco­no­mi­ce sau ge­o­e­co­no­mi­ce a aces­tor proi­ec­te ale Mos­co­vei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.