N-ai învă­ţat ni­mic de la Ilie Mo­ro­me­te!

Romania Libera - - Op&Ed - MARIUS GHILEZAN

Via­ţa noas­tră e mult mai sim­plă. Bu­cu­ri­i­le noas­tre mici sunt ve­ghe­a­te de Dum­ne­zeu.

Tu, ca­re nu cre­zi de­cât în ce-ţi dic­te­a­ză băi­e­ţii cu ta­ble­le pe umeri, nu ştii că înge­rul pă­zi­tor nu tra­ge de un joint şi e me­reu tre­az pen­tru cei ca­re cred.Tu cre­zi doar în ste­aua ta. Păi, și când Pa­pa ăla al tău se re­tra­ge la va­tră, tu pe ci­ne mai re­pre­zin­ţi?

Și atunci, de-aia scrii pe net că iei pas­ti­le con­tra de­pre­si­ei şi că toa­te sunt bo­ring? Ai vrea să te si­nu­ci­zi, dar ţi-e le­ne. O la­şi pe altă da­tă, la fel ca bo­râtu­ra din baie pen­tru a do­ua zi când vi­ne bo­na.

Ştiu, nu mai ai bar­be­ţi­că. Eş­ti băiat ma­re. Dar um­bli rupt în ge­nun­chi, la fel ca Lae, că­ru­ţa­şu᾽ sa­tu­lui. N-ai învă­ţat ni­mic de la Ilie Mo­ro­me­te! Poa­te că nici nu ştii că nu e o mar­că de întă­ri­re. E un bi­et per­so­naj, ca­re în sa­tul meu are mul­te re­plici. No­ul Ilie mi-a po­ves­tit de ce o ar­de­ţi atât de voi­ni­ceş­te prin pi­e­ţe. Lup­ta­ţi pen­tru jus­ti­ţie, zi­ce­ţi voi in­de­pen­den­tă. Nu­mai că n-ai timp să ci­teş­ti epis­to­la mea des­pre cla­nu­ri­le in­ter­lo­pi­lor ca­re ne fac să ne fie bez­nă în pli­nă zi. Ei sunt pe-o fe­lie cu duş­ma­nul pe ca­re tu îl pre­a­mă­reş­ti şi-i ri­dici ode.

Ştiu că nu-ţi ba­ţi ca­pul cu idei­le me­le pu­ţi­ne.Tu ai con­for­tul că gândesc alţii pen­tru ti­ne.

Oa­re ţie nu ţi-e fri­că de ni­mic? Ştiu, pe Dum­ne­zeu l-ai re­ne­gat prin pi­e­ţe cu pum­nul ri­di­cat. Cu­te­zi să pri­ce­pi ce-i ăla un ne­o­mar­xist? Ui­tă-te în oglin­dă! Pro­fa mea de cul­tu­ră și ci­vi­li­za­ţie m-a învă­ţat că frai­eri ca ti­ne is­to­ria a fu­mat de prea mul­te ori, încât bron­hop­neu­mo­nia ob­struc­ti­vă nu o împi­e­di­că să ara­te că in­stru­men­tiş­tii n-au fost con­du­şi ni­ci­o­da­tă de in­stru­men­te. Ştiu, tu mes­teci chi­fle­le din ga­z4me­dia, din zia­re.com şi de ce-ţi dic­te­a­ză tro­lii din bu­la ta. Sim­ple unel­te. Las-o pe Ale­xan­dra şi du-te de dă la ra­ţe, că ţi s-au lăr­git nă­ri­le de la tras, de par­că sunt ochii buf­ni­ţei din clo­pot­ni­ţa pă­ră­si­tă.

Mi-e je­nă să sem­nez au­tos­to­pis­tă, dar asta sunt.

Tu, ca­re nu cre­zi de­cât în ce-ţi dic­te­a­ză băi­e­ţii cu ta­ble­le pe umeri, nu ştii că înge­rul pă­zi­tor nu tra­ge de un joint şi e me­reu tre­az pen­tru cei ca­re cred. Tu cre­zi doar în ste­aua ta. Păi, și când Pa­pa ăla al tău se re­tra­ge la va­tră, tu pe ci­ne mai re­pre­zin­ţi?

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.