Vac­cin oral pen­tru he­pa­ti­ta B

Romania Libera - - Sănătate - ele­na.ma­ri­nes­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Cer­ce­tă­to­rii vor să re­a­li­ze­ze un vac­cin oral ca­re să pro­te­je­ze co­pi­ii de bo­li gra­ve, pre­cum he­pa­ti­te­le vi­ra­le,și ca­re să fie mai si­gur și mai ief­tin de­cât in­jec­ţi­i­le fo­lo­si­te în pre­zent. Re­cent, mai mu­lți cer­ce­tă­tori de la Uni­ver­si­ta­tea din Sao Pau­lo,ală­turi de co­le­gii lor de la Insti­tu­tul Ni­els Bo­hr și Insti­tu­tul Bu­tan­tan au in­ven­tat o no­uă teh­ni­că,ba­za­tă pe na­no­teh­no­lo­gie, prin ca­re ar pu­tea fi obți­nut un vac­cin oral sub for­mă de pu­dră sau pi­că­turi. Exper­ţii au fo­lo­sit SBA-15,un ma­te­rial pe ba­ză de si­li­ciu, ase­me­nea unui înve­liș ca­re poa­te pro­te­ja sub­sta­nța ac­ti­vă de sis­te­mul di­ges­tiv,ast­fel încât cap­su­la cu vac­ci­nuri să nu fie ata­ca­tă și dis­tru­să de aci­dul gas­tric înain­te de-a avea efec­tul do­rit. Până acum,ni­meni nu a reușit să re­a­li­ze­ze un vac­cin oral efi­ci­ent împo­tri­va he­pa­ti­tei B.

Foto: shuttersto­ck

Teh­no­lo­gie 3D. Teh­ni­ca va fi fo­lo­si­tă și pen­tru obți­ne­rea altor vac­ci­nuri ora­le

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.