GENK, LA PICIOARELE LUI GHE­OR­GHE HAGI

Ia­nis Hagi a avut par­te de un de­but de vis în Bel­gia. Intrat în mi­nu­tul 74, fi­ul „Re­ge­lui” a mar­cat du­pă do­uă mi­nu­te, la pri­ma atin­ge­re, iar Genk s-a im­pus cu 2-1.

Romania Libera - - Sport -

ca­ta­lin.mi­hai @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Cam­pi­oa­na Bel­gi­ei a înce­put no­ua sta­gi­u­ne cu un meci pe te­ren pro­priu, în com­pa­nia for­mați­ei Kor­trijk. Chiar da­că toa­tă lu­mea s-ar fi aștep­tat să se im­pu­nă fă­ră pro­be­me, Genk a șchi­o­pă­tat și s-a vă­zut con­du­să cu 1-0, du­pă go­lul lui De Sart. Ega­la­rea a venit du­pă pau­ză, în mi­nu­tul 50, când Ben­ja­min Ny­gren a înscris. În cău­ta­rea unei so­luții sal­va­toa­re, an­tre­no­rul bel­gi­e­ni­lor l-a arun­cat în lup­tă pe Ia­nis Hagi, iar aces­ta nu l-a de­za­ma­git.

Intrat în mi­nu­tul 74, fi­ul ce­lui su­pra­nu­mit «Ma­ra­do­na din Car­pați» a avut ne­voie de doar do­uă mi­nu­te pen­tru a înscrie go­lul de trei punc­te, prin­tr-un șut pu­ter­nic de la apro­xi­ma­tiv 8 me­tri. Genk s-a im­pus cu 2-1, iar ju­că­to­rul de 20 de ani a fost lău­dat de toa­tă lu­mea.

Ia­nis s-a de­cla­rat fe­ri­cit du­pă de­bu­tul avut. „E su­perb să pot mar­ca ime­diat du­pă ce am intrat. Le mul­ţu­mesc co­e­chi­pi­e­ri­lor, sunt nu­mai do­uă săp­tă­mâni de când am venit, dar es­te de­ja ca o fa­mi­lie. Vi­sul meu es­te să joc cât mai mul­te me­ci­uri și să-mi ajut cât mai mult co­le­gii, va fi sar­ci­na mea ca nu­măr 10, știu asta”, a afir­mat mij­lo­cașul.

Du­pă ce a avut par­te de o va­can­ţă mai lun­gă, da­to­ri­tă par­ti­ci­pă­rii cu na­ţi­o­na­la Ro­mâni­ei la Cam­pi­o­na­tul Eu­ro­pe­an de ti­ne­ret, Hagi a vor­bit des­pre ni­ve­lul său de pre­gă­ti­re: „Fi­zic stau mai prost de­cât co­e­chi­pi­e­rii mei, dar mun­cesc mult ca să fiu în for­mă cât mai re­pe­de. Voi avea ne­voie de timp, de­oa­re­ce cam­pi­o­na­tul Bel­gi­ei e de ni­vel ri­di­cat”.

Ra­cing Genk l-a tran­sfe­rat pe Ia­nis Hagi de la Vi­i­to­rul Con­sta­nța, în ace­as­tă va­ră, în schim­bul su­mei de 4 mi­li­oa­ne de eu­ro. Ju­că­to­rul de 20 de ani a sem­nat un con­tract va­la­bil pe 5 se­zoa­ne, până în 2024.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.