Ju­ven­tus ar re­nu­nța la dun­gi, du­pă ce Ro­nal­do a scă­pat de con­dam­na­re

Romania Libera - - Mica Publiciata­te - lau­ren­tiu.mu­soiu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro by Va­li Ivan

Echi­pa de fot­bal Ju­ven­tus To­ri­no ar pu­tea să re­nu­nțe la ce­le­bre­le sa­le echi­pa­men­te albe cu dun­gi ne­gre, du­pă ce do­sa­rul în ca­re sta­rul por­tu­ghez Cris­tia­no Ro­nal­do era acu­zat de vi­ol a fost închis de Pro­cu­ra­tu­ra din Las Ve­gas, din lip­să de pro­be.For­mația pi­e­mon­te­ză avea de gând chiar să tre­a­că de la dun­gi­le ver­ti­ca­le la une­le ori­zon­ta­le, du­pă ce Cris­tia­no Ro­nal­do a fost con­dam­nat, în Spa­nia, pen­tru eva­zi­u­ne fis­ca­lă. De ase­me­nea, to­ri­ne­zii vroiau să-i schim­be nu­mă­rul de pe tri­cou lu­si­ta­nu­lui, înlo­cu­ind ci­fra 7, ca­re a cre­at și ce­le­brul brand CR7, cu un nu­măr for­mat din ze­ce ci­fre, ce se po­tri­vea mai bi­ne noii iden­ti­tăți a fot­ba­lis­tu­lui. Acum, cam­pi­oa­na Ita­li­ei se gândește să adop­te echi­pa­men­te de cu­loa­re roz sau mov, ca­re s-ar po­tri­vi mai bi­ne ima­gi­nii ve­de­tei por­tu­ghe­ze.Mai exis­tă însă și po­si­bi­li­ta­tea ca Ju­ven­tus să-și păs­tre­ze tri­co­u­ri­le în dun­gi, da­că va reuși tran­sfe­ru­ri­le unor alte su­per­sta­ruri, pre­cum bra­zi­lia­nul Ney­mar, ar­gen­ti­nia­nul Li­o­nel Mes­si,spa­ni­o­lul Ge­rard Pi­que sau uru­guaia­nul Lu­is Sua­rez, toți con­frun­tați cu pro­ble­me cu le­gea. Du­pă toa­te aces­te pro­ce­se în ca­re au fost im­pli­ca­te mari sta­ruri ale fot­ba­lu­lui, fo­ru­ri­le in­ter­nați­o­na­le, UEFA și FIFA, iau în con­si­de­ra­re să schim­be for­ma­tul prin­ci­pa­le­lor com­pe­tiții, Cham­pi­ons Le­a­gue,Cam­pi­o­na­tul Eu­ro­pe­an și Cu­pa Mon­dia­lă. Ast­fel, aces­te com­pe­tiții ar ur­ma să ai­bă mai mul­te for­me: cu re­gim închis, se­mi­des­chis și des­chis.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.