Vi­i­to­rul a re­venit pe pri­mul loc

Echi­pa con­du­să de Gi­că Ha­gi a tre­cut de Her­man­nstadt, cu sco­rul de 3-2, și e li­de­rul Li­gii I du­pă pri­me­le trei eta­pe, la ega­li­ta­te de punc­te cu Crai­o­va.

Romania Libera - - Sport - ca­ta­lin.mi­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Du­pă o pri­mă re­pri­ză albă, în ca­re for­mația gaz­dă nu a iz­bu­tit să tri­mi­tă vreun șut pe spați­ul po­rții si­bi­e­ne, echi­pa „Re­ge­lui” a ieșit mai mo­ti­va­tă de la ca­bi­ne. Mar­ca­tor al unei „du­ble” în eșe­cul cu Gent, din Eu­ro­pa, că­pi­ta­nul Vi­i­to­ru­lui, Bog­dan Țîru, a re­ci­di­vat și a des­chis sco­rul, du­pă un cor­ner, în mi­nu­tul 51. Eric a du­blat di­fe­re­nța în mi­nu­tul 63, cu un șut pla­sat jos, lângă ba­ră. Acți­u­nea a venit la cinci mi­nu­te du­pă ce Cos­tel Ena­che și com­pa­nia ce­ru­se­ră lo­vi­tu­ră de la 11 me­tri la un fault co­mis de olan­de­zul De Nooi­jer. Si­bi­e­nii au re­venit în joc în mi­nu­tul 75, când por­tu­ghe­zul Ya­zal­de a spe­cu­lat o ga­fă a lui Tor­dai și a mar­cat cu un lob. Con­stă­nțe­nii și-au ma­jo­rat avan­ta­jul în mi­nu­tul 80, când Andrei Ci­o­ba­nu a înscris go­lul înce­pu­tu­lui de cam­pi­o­nat din lo­vi­tu­ră li­be­ră, cu un pro­ce­deu ca­re a adus amin­te de exe­cuți­i­le bra­zi­lia­nu­lui Ju­nin­ho Per­nam­bu­ca­no. Până la fi­nal, Her­man­nstadt a re­dus din di­fe­re­nță prin Stoi­ca, aces­ta reușind o exe­cu­ţie acro­ba­ti­că cu căl­câi­ul.

Vic­to­ria pro­pul­se­a­ză echi­pa Vi­i­to­rul pe pri­mul loc în Li­ga I, cu punc­taj ma­xim și un go­la­ve­raj de in­vi­diat, 9-2. Her­man­nstadt ră­mâne fă­ră punct în acest se­zon, la fel ca Di­na­mo și Clin­ceni.

Ba­le ple­a­că de la Re­al și e aproa­pe de a sem­na cu chi­ne­zii de la Jian­gsu Su­ning, echi­pa pre­gă­ti­tă de Olă­roiu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.