Car­men Dan își ia oche­lari an­ti-Bor­cea, pen­tru vi­zi­ta la Drag­nea

Romania Libera - - Sport - lau­ren­tiu.mu­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Fos­tul mi­nis­tru al Afa­ce­ri­lor Inter­ne, Car­men Dan, își va achi­ziți­o­na o pe­re­che de oche­lari de soa­re cu pro­te­cție spe­cia­lă.

Inves­tiția va fi re­a­li­za­tă pen­tru vi­zi­ta pe ca­re Car­men Dan a pro­mis că i-o va fa­ce fos­tu­lui preșe­din­te al Par­ti­du­lui So­cial De­mo­crat (PSD),Li­viu Drag­nea,în pe­ni­ten­ciar. Du­pă cum se știe, Drag­nea este co­leg de pe­ni­ten­ciar cu fos­tul fi­na­nța­tor al clu­bu­lui de fot­bal Di­na­mo Bu­cu­rești, Cris­tian Bor­cea, cu­nos­cut pen­tru pu­te­rea sa de a lă­sa o fe­meie însăr­ci­na­tă doar în ur­ma unui con­tact vi­zual.Fos­tul mi­nis­tru Car­men Dan își va achi­ziți­o­na oche­la­rii cu pro­te­cția spe­cia­lă pen­tru a evi­ta pri­vi­rea lui Cris­ti Bor­cea. Car­men Dan ar fi ape­lat și la foștii su­bal­terni ai săi din MAI pen­tru a ve­ri­fi­ca au­ten­ti­ci­ta­tea oche­la­ri­lor co­man­dați.Toa­te fe­mei­le ca­re l-au vi­zi­tat pe Cris­ti Bor­cea au pă­ră­sit pe­ni­ten­cia­rul în ca­re aces­ta era închis pur­tând pe­re­chi de oche­lari si­mi­la­re, dar, cu toa­te aces­tea, au ră­mas însăr­ci­na­te cu fos­tul fi­na­nța­tor al lui Di­na­mo.Se pa­re că oche­la­rii pur­tați de Va­len­ti­na Pe­li­nel erau con­tra­fă­cuți. Fos­tul mi­nis­tru de Inter­ne nu-și poa­te per­mi­te un ase­me­nea risc și de ace­ea le-a ce­rut ce­lor din MAI să ve­ri­fi­ce toa­te lo­tu­ri­le de oche­lari an­ti-Bor­cea ca­re vor in­tra în ța­ră, im­por­tați din Chi­na. Po­lițiștii de va­mă ar fi oprit de­ja un con­tai­ner ce ar fi tre­bu­it să co­nți­nă ast­fel de oche­lari, dar în ca­re nu au gă­sit de­cât câți­va chi­ne­zi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.