Rețea de tra­fic de fe­mei între Bul­ga­ria și Ro­mânia

Au­to­ri­tă­ţi­le din Bul­ga­ria au ani­hi­lat o re­ţea in­ter­lo­pă im­pli­ca­tă în ac­ţi­uni de mi­gra­ţie ile­ga­lă și de tra­fic de fe­mei, ca­re lu­cra în com­pli­ci­ta­te cu gru­pări cri­mi­na­le din Ro­mânia.

Romania Libera - - PRIMA PAGINA - mi­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Pro­cu­ro­rii și po­lițiștii bul­gari au “des­truc­tu­rat” o rețea in­ter­lo­pă ca­re avea ra­mi­fi­cații în Ro­mânia,anu­nță age­nția de pre­să bul­ga­ră No­vi­ni­te.

Ace­as­tă in­for­mație ofi­cia­lă a fost pre­zen­ta­tă la So­fia, în du­pă-amia­za zi­lei de luni,29 iu­lie,de pro­cu­ro­rul ge­ne­ral ad­junct al Bul­ga­ri­ei, Ivan Ges­hev. Age­nția bul­ga­ră nu pre­ci­ze­a­ză da­că acți­u­nea fo­rțe­lor de or­di­ne din ța­ra ve­ci­nă s-a ba­zat și pe in­for­mații veni­te din Ro­mânia, dar se știe că în toa­te ca­zu­ri­le de com­ba­te­re a cri­mi­na­li­tății in­ter­nați­o­na­le exis­tă coo­pe­ra­re între au­to­ri­tăți­le din toa­te ță­ri­le afec­ta­te. Ide­ea unei le­gă­turi între ca­zul de la Ca­ra­cal, a că­rui vic­ti­mă a fost Ale­xan­dra, și rețe­le­le de tra­fic de fe­mei a fost su­sți­nu­tă, într-o emi­si­u­ne de te­le­vi­zi­u­ne, chiar de unul din­tre foștii di­rec­tori ai SRI, Costin Georgescu. Ace­as­ta a por­nit de la in­for­mația că in­cul­pa­tul Din­că a ple­cat de aca­să, lă­sând-o ne­su­pra­ve­ghe­a­tă pe Ale­xan­dra, pen­tru a-i adu­ce ado­les­cen­tei de 15 ani o cre­mă, me­ni­tă să-i vin­de­ce aces­teia ră­ni­le de la mâini – pro­vo­ca­te de sârme­le cu ca­re fu­se­se le­ga­tă.

De ce atâta gri­jă pen­tru fru­mu­sețea mâi­ni­lor Ale­xan­drei? Pen­tru că “Ale­xan­dra nu tre­bu­ia uci­să, Ale­xan­dra tre­bu­ia du­să un­de­va”, pre­su­pu­ne Costin Georgescu.

Du­pă cum se știe, Ghe­or­ghe Din­că, cel ca­re a re­cu­nos­cut că a co­mis do­uă cri­me la Ca­ra­cal (pri­ma vic­ti­mă fi­ind Lu­i­za Me­len­cu, iar a do­ua fi­ind Ale­xan­dra), a fost reți­nut de po­lițiști în di­mi­neața zi­lei de sâmbă­tă, 27 iu­lie.

Pe par­cur­sul in­te­ro­ga­to­ri­i­lor s-au des­fășu­rat și mai mul­te per­che­ziții în ca­sa lui Din­că și în ju­rul ei,ca­re au dus la obți­ne­rea de in­di­cii pri­vind ac­ti­vi­ta­tea lui in­fra­cți­o­na­lă.

Sur­se ne­o­fi­cia­le au spus că nu­me­le lui Din­că apa­re și într-un do­sar de tra­fic de fe­mei, des­chis la DIICOT încă din anul

2012. DIICOT a res­pins, de­o­cam­da­tă, ace­as­tă in­for­mație. To­tuși, la do­uă zi­le du­pă reți­ne­rea lui Din­că, bul­ga­rii au anu­nțat ani­hi­la­rea unei rețe­le de tra­fic de fe­mei ca­re ope­ra între Bul­ga­ria și Ro­mânia, pes­te Du­nă­re.

În anul 2012, pre­sa din Ro­mânia ofe­rea de­ta­lii din do­sa­rul des­chis de DIICOT.La acel mo­ment, se știa că 25 de fe­te, din­tre ca­re 18 mi­no­re, fu­se­se­ră ra­co­la­te de o rețea de pro­xe­neți din Ca­ra­cal.Aceștia între­ţi­neau re­la­ţii se­xua­le cu ele, timp în ca­re le și fil­mau, apoi le șan­ta­jau pe fe­te­le se­ches­tra­te.

Ame­nin­ţări că li se pre­zin­tă po­ze­le în fa­ţa li­ceu­lui

„Când re­fu­zau să prac­ti­ce pros­ti­tu­ţia erau şan­ta­ja­te cu pu­bli­ca­rea ima­gi­ni­lor înre­gis­tra­te pe si­te-uri­le de pro­fil de pe in­ter­net şi cu pre­zen­ta­rea ima­gi­ni­lor pă­rin­ţi­lor, pre­cum şi co­mer­cia­li­za­rea aces­to­ra în zo­na uni­tă­ţi­lor de învă­ţă­mânt la ca­re aces­tea stu­diau”, me­nți­o­na, în anul 2012, do­sa­rul de la DIICOT.

Pe de altă par­te, con­form ști­rii di­fu­za­te, acum do­uă zi­le, de pre­sa bul­ga­ră, gru­pul de cri­mi­na­li­ta­te or­ga­ni­za­tă ani­hi­lat la Vi­din “a fost im­pli­cat în tra­fi­cul de mi­gra­nți și ex­ploa­ta­rea fe­mei­lor. Aces­ta a tran­spor­tat mi­gra­nții prin in­te­ri­o­rul ță­rii la Vi­din, de un­de, cu bărci cu mo­tor ra­pid și de lux, i-au tran­sfe­rat pe ma­lul ro­mânesc al Du­nă­rii,un­de au fost pre­dați tra­fi­ca­nți­lor lo­ca­li”, adi­că din Ro­mânia. Câți­va mem­bri ai rețe­lei cri­mi­na­le au fost cap­tu­rați de Po­liția de Fron­ti­e­ră bul­ga­ră într-o in­su­lă de pe Du­nă­re. Par­tea bul­ga­ră nu a in­di­cat în ce zo­nă din Ro­mânia erau de­bar­cați mi­gra­nții ile­ga­li și fe­te­le ca­re erau lua­te pri­zo­ni­e­re, în Bul­ga­ria, de rețe­le­le in­ter­lo­pe. Se știe însă că în drep­tul orașu­lui Vi­din es­te orașul Ca­la­fat. Pe șo­sea, între Ca­la­fat și Ca­ra­cal – aco­lo un­de au fost uci­se Lu­i­za și Ale­xan­dra – sunt cir­ca 130 de ki­lo­me­tri. Dar rețe­aua cri­mi­na­lă ro­mâno–bul­ga­ră e po­si­bil să ai­bă mul­te alte ra­mi­fi­cații.

Din­că știa că Ale­xan­dra nu tre­bu­ie uci­să, Ale­xan­dra tre­bu­ia du­să un­de­va.“

COSTIN GEORGESCU, fost di­rec­tor al SRI

Au fost im­pli­ca­te în ges­ti­o­na­rea aces­tui caz per­soa­ne lip­si­te de pro­fe­si­o­na­lism și de res­pon­sa­bi­li­ta­te.“

VIORICA DĂNCILĂ, prim-ministru

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.