BORIS JOHNSON, UN PRIM MINISTRU UNIC AL MARII BRITANII

Romania Libera - - PRIMA PAGINA - re­dac­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Boris Johnson, în vârstă de 55 de ani, s-a mu­tat luni în Dow­ning Stre­et 10, împreu­nă cu iu­bi­ta sa, Car­rie Sy­mon­ds (31 de ani), de­venind pri­mul cu­plu ne­că­să­to­rit ca­re a lo­cu­it la adre­sa de re­nu­me mon­dial din Lon­dra.

Boris Johnson, în vârstă de 55 de ani, s-a mu­tat luni în Dow­ning Stre­et 10, împreu­nă cu iu­bi­ta sa, Car­rie Sy­mon­ds (31 de ani), de­venind pri­mul cu­plu ne­că­să­to­rit ca­re a lo­cu­it la adre­sa de re­nu­me mon­dial din Lon­dra.

N „u va fi ni­ci­un cost su­pli­men­tar pen­tru con­tri­bua­bi­li“, a de­cla­rat pur­tă­to­rul de cu­vânt, ce­ea ce pre­su­pu­ne că iu­bi­ta lui, Car­rie Sy­mon­ds, nu va pri­mi per­so­nal fi­na­nțat pu­blic,de obi­cei aso­ciat cu o Pri­mă Doam­nă.

Boris Johnson es­te în pro­ces de a obți­ne di­vo­rțul de soția sa,Ma­ri­na Whe­e­ler,a că­rei ma­mă, Dip Sin­gh, es­te de ori­gi­ne in­dia­nă, de un­de și de­nu­mi­rea de „gi­ne­re­le Indi­ei“con­fe­ri­tă în tre­cut fos­tu­lui pri­mar lon­do­nez.Cei doi,ca­re au pa­tru co­pii împreu­nă, și-au anu­nțat des­pă­rți­rea,du­pă 25 de ani de că­să­to­rie, în sep­tem­brie anul tre­cut. Whe­e­ler es­te avo­cat de pro­fe­sie și s-a că­să­to­rit cu pri­e­te­nul din co­pi­lă­rie,Boris,în 1993.

Car­rie Sy­mon­ds a fost șe­fa de co­mu­ni­ca­re a Par­ti­du­lui Con­ser­va­tor. Ea a fost pre­zen­tă în Dow­ning Stre­et, în mu­lți­me, atunci când Boris Johnson a ți­nut pri­mul dis­curs în fața ce­le­brei uși ne­gre,du­pă ce a fost nu­mit ofi­cial pre­mi­er de că­tre Re­gi­na Eli­sa­be­ta a II-a.

Boris Johnson și-a înce­put ca­ri­e­ra în jur­na­lism la The Ti­mes și ul­te­ri­or a de­venit co­res­pon­den­tul Dai­ly Te­le­graph Bru­xel­les,ar­ti­co­le­le sa­le exer­ci­tând o in­flue­nță pu­ter­ni­că Bre­xit în rândul drep­tei bri­ta­ni­ce. El a edi­tat The Spec­ta­tor între anii 1999-2005. Pu­bli­cația lui de su­flet a ră­mas The Te­le­graph, pen­tru ca­re a scris frec­vent ar­ti­co­le.

re­dac­tia @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.