Invers de cum s-ar cre­de, sta­tul mi­ni­mal nu-i fra­te cu eco­no­mia de piață!

Romania Libera - - PRIMA PAGINA - ILIE ȘERBĂNESCU edi­to­ria­list

Întâlni­rea în spa­ţi­ul pu­blic cu apre­ci­e­rea „sta­tul ro­mân–stat scump“es­te bul­ver­san­tă, ai­u­ri­toa­re, cu atât mai mult cu cât apre­ci­e­rea vi­ne de la un an­tre­pre­nor ro­mân, pe dea­su­pra și re­pre­zen­tant al unei aso­cia­ţii de oa­meni de afa­ceri.

Și es­te bul­ver­san­tă pen­tru că ig­no­ră toa­te sta­tis­ti­ci­le ro­mânești și eu­ro­pe­ne, bat­jo­co­rește re­a­li­tăți­le înse­le, cel puțin în mă­su­ra în ca­re sta­tul ro­mân are cea mai mi­că pon­de­re în eco­no­mie, ce­le mai mici înca­sări din ta­xe și cel mai mic bu­get în ra­port cu PIB-ul din­tre toa­te ță­ri­le UE (ve­zi „Ro­mânia li­be­ră“, 24 iu­lie 2019). Apre­ci­e­rea es­te năs­trușni­că de-a bi­ne­lea, cu atât mai mult cu cât cos­tul sta­tal fis­cal pen­tru an­tre­pre­nori a co­bo­rât atât de con­si­de­ra­bil în ul­ti­mii ani, prin așa-nu­mi­ta po­li­ti­că de „re­la­xa­re fis­ca­lă“și tran­sfe­ra­rea in­te­gra­lă a con­tri­buți­i­lor so­cia­le în se­a­ma an­ga­ja­tu­lui, încât a ajuns pur și sim­plu la ni­vel de pa­ra­dis fis­cal! Atunci, ce ar pu­tea de­ter­mi­na apre­ci­e­rea me­nți­o­na­tă? Căci nu pa­re doar o vor­bă arun­ca­tă în vânt, în mă­su­ra în ca­re au­to­rul ei o așa­ză într-o ecuație exis­te­nția­lis­tă.

Mai pre­cis, apă­sa­rea sta­tu­lui scump de ca­re vor­bește ar fi de­venit atât de grea încât ar fi ajuns să pu­nă în dis­cuție „eco­no­mia des­chi­să“, pu­tându-ne paște chiar un pe­ri­col de im­plo­zie de pe ur­ma aces­tei apă­sări! Și, in­si­di­os și sa­vant, au­to­rul apre­ci­e­rii ne lo­vește în pă­lă­rie între­bându-se re­to­ric da­că, ve­zi Doam­ne!, Ro­mânia mai are ne­voie de eco­no­mie de piață, de vre­me ce sta­tul scump ne îndre­ap­tă în di­re­cția in­ver­să sau, mai rău, ne îndre­ap­tă într-o di­re­cție in­ver­să du­pă ce abia si­mți­sem mi­ro­sul cu­rat al „eco­no­mi­ei des­chi­se“! Să au­zi și să nu cre­zi! Sta­tul ro­mân – ăla pă­du­chi­os și fă­ră pu­ti­nțe – întoar­ce din drum Ro­mânia, din dru­mul vic­to­ri­os al aces­teia spre eco­no­mia de piață mântu­i­toa­re!

Es­te evi­dent că ce­va anu­me îl ne­mu­lțu­mește pe pre­o­pi­nen­tul nos­tru la sta­tul ro­mân! Sti­ma­te pre­o­pi­nent, poa­te vă de­ran­je­a­ză că sta­tul ro­mân nu con­stru­i­ește au­tos­tră­zi și dru­muri ex­pres, să ai­bă pe ce sis­te­mul pri­vat să-și de­ru­le­ze ac­ti­vi­ta­tea! Sau poa­te fap­tul că sta­tul ro­mân nu fi­na­nțe­a­ză ri­di­ca­rea unor spi­ta­le ori a unor in­sti­tuții de învăță­mânt, să ai­bă sis­te­mul pri­vat fo­rță de mun­că să­nă­toa­să și pre­gă­ti­tă! Sau că nu fa­ce ni­mic împo­tri­va emi­grați­ei dra­ma­ti­ce a ti­ne­ri­lor, căci, din cau­za emi­grați­ei, s-a ajuns în sis­te­mul pri­vat la cri­ză de fo­rță de mun­că! Mai rău, poa­te vă de­ran­je­a­ză fap­tul că sta­tul ro­mân nu aju­tă sec­to­rul pri­vat au­toh­ton. Și, mai con­cret, fap­tul că sta­tul ro­mân, din puți­nul pe ca­re-l are, în loc să fa­că in­ves­tiții în in­te­re­sul sec­to­ru­lui pri­vat, mă­rește sa­la­ri­i­le la stat, fo­rțând ast­fel sec­to­rul pri­vat să-l ur­me­ze, deși aces­ta n-ar dori ab­so­lut de­loc! Păi, sti­ma­te pre­o­pi­nent, sta­tul ro­mân a ajuns cam un coa­te-goa­le. În ace­as­tă sta­re a fost adus de ce­re­ri­le pre­ci­se ale pre­o­pi­ne­nți­lor pri­vați ro­mâni și străini. Du­pă 1989, s-a ce­rut fă­ră nua­nțări ca to­tul de la stat să tre­a­că la pri­vat, cât mai re­pe­de. Și a tre­cut! S-a re­cla­mat fă­ră echi­voc ca sta­tul să se dea la o par­te, pen­tru că es­te cel mai prost ad­mi­nis­tra­tor, și să fa­că loc ce­lui mai bun ad­mi­nis­tra­tor ca­re es­te sis­te­mul pri­vat. Și sta­tul s-a dat la o par­te! Ce mai vreți, oa­meni buni, de la sta­tul ro­mân?! I-ați pres­cris să fie stat mi­ni­mal.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.