„REŢETA“LUI BORIS JOHNSON PEN­TRU UN BRE­XIT DUR

În pri­ma sa vi­zi­tă ofi­cia­lă în Sco­ţia, me­ni­tă să pro­mo­ve­ze uni­u­nea Marii Britanii, dez­bi­na­tă în fa­ţa per­spec­ti­vei unui Bre­xit fă­ră acord, pre­mi­e­rul Boris Johnson a de­cla­rat că aște­ap­tă un gest din par­tea eu­ro­pe­ni­lor în fa­voa­rea re­des­chi­de­rii ne­go­ci­e­ri­lor.

Romania Libera - - EXTERNE - ga­bri­e­la.an­ghel @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Pre­mi­e­rul bri­ta­nic, Boris Johnson, su­sți­nă­tor asi­duu al ieși­rii ță­rii sa­le din UE fă­ră acord, va dez­vă­lui cu­rând o uriașă cam­pa­nie de pu­bli­ci­ta­te (110 mi­li­oa­ne eu­ro) pen­tru un „no-deal“– cea mai im­por­tan­tă de du­pă al doi­lea răz­boi mon­dial, ara­tă pu­bli­cația The Te­le­graph. Prin ace­as­tă vas­tă ope­rați­u­ne de „pro­pa­gan­dă“, fos­tul pri­mar al Lon­drei do­rește să adu­ne tot mai mu­lți ce­tățeni bri­ta­nici de par­tea proi­ec­tu­lui său.

În ce pri­vește in­ves­tiți­i­le pro­mi­se de Boris Johnson, aces­tea sunt pen­tru Scoția, Ța­ra Ga­li­lor și Irlan­da de Nord. No­ul pre­mi­er con­ser­va­tor a pro­mis că ța­ra va pă­ră­si UE la 31 oc­tom­brie, cu sau fă­ră un acord cu Bru­xel­les-ul.Du­pă nor­dul Angli­ei în we­e­kend-ul tre­cut, Scoția es­te a do­ua eta­pă a unui tur­neu ce va mai cu­prin­de Ța­ra Ga­li­lor și Irlan­da de Nord, în încer­ca­rea de a obți­ne su­sți­ne­re pen­tru Bre­xit și de a-i cal­ma pe cei ca­re agi­tă ame­ni­nța­rea di­so­luți­ei uni­u­nii. Re­ga­tul Unit es­te „o mar­că mon­dia­lă“și „împreu­nă sun­tem în si­gu­ra­nță, mai pu­ter­nici, mai pros­peri“, a de­cla­rat Johnson. Nu­mai că Scoția a vo­tat pen­tru ră­mâne­rea

în UE, iar pre­mi­e­rul scoțian, Ni­co­la Stur­ge­on, are ne­voie de o „opți­u­ne alter­na­ti­vă“la stra­te­gia Bre­xit-ului lui Boris Johnson. Stur­ge­on, ca­re con­du­ce par­ti­dul se­pa­ra­tist SNP, a aver­ti­zat re­cent că Par­la­men­tul scoțian ar pu­tea le­gi­fe­ra în ur­mă­toa­re­le luni asu­pra unui vot pen­tru pă­ră­si­rea Re­ga­tu­lui Unit.

De par­tea sa, pre­mi­e­rul ir­lan­dez, Leo Va­rad­kar,a pre­venit că un Bre­xit fă­ră acord ar pu­tea du­ce la o reu­ni­fi­ca­re între Re­pu­bli­ca Irlan­da și pro­vin­cia bri­ta­ni­că Irlan­da de Nord. Pen­tru Irlan­da, Boris Johnson lan­se­a­ză Ma­rea Bri­ta­nie „pe ca­lea unui șoc fron­tal cu UE și cu Irlan­da“. „Dis­cu­tăm astă­zi cu ir­lan­de­zii des­pre ce­ea ce vom fa­ce“, a asi­gu­rat luni pre­mi­e­rul, adău­gând: „Sun­tem încre­ză­tori că, prin bu­nă­voi­nța am­be­lor pă­rți, Ma­rea Bri­ta­nie și Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă,vom ajun­ge la un acord“. Nu­me­roși par­la­men­tari bri­ta­nici se opun, de ase­me­nea,unui Bre­xit fă­ră acord.

Schim­bări de re­gu­li

Într-un do­cu­ment pu­bli­cat luni de UE, Bru­xel­les-ul anu­nță un ac­ces mai res­tric­tiv la pi­ețe­le fi­nan­cia­re du­pă Bre­xit. Ma­rea Bri­ta­nie nu va avea în mod au­to­mat ac­ces di­rect la pi­ețe­le fi­nan­cia­re ale UE du­pă Bre­xit, chiar da­că înde­pli­nește toa­te con­diți­i­le fi­xa­te de Bru­xel­les. Expli­când po­li­ti­ca sa în ma­te­rie de ac­ces la pi­ețe pen­tru bănci, asi­gu­ră­tori și între­prin­deri străi­ne de in­ves­tiții, Comisia Eu­ro­pe­a­nă a pre­ci­zat că ță­ri­le din afa­ra blo­cu­lui co­mu­ni­tar nu vor avea un ast­fel de ac­ces, chiar da­că re­gu­li­le lor sunt echi­va­len­te. Asta în con­diți­i­le în ca­re Ma­rea Bri­ta­nie a de­cla­rat că re­gu­li­le bri­ta­ni­ce vor fi iden­ti­ce din pri­ma zi a Bre­xit-ului, fă­ră să ga­ran­te­ze ac­ce­sul.

Po­li­ti­ca Bru­xel­les-ului in­ter­vi­ne în timp ce lob­by-ul bri­ta­nic al asi­gu­ră­to­ri­lor, Lon­don Mar­ket Gro­up, a de­cla­rat că Ma­rea Bri­ta­nie va tre­bui să cau­te o echi­va­le­nță pen­tru re­a­si­gu­ra­re. Exe­cu­ti­vul eu­ro­pe­an a anu­nțat însă că a adus de­ja schim­bări în sta­tu­tul echi­va­le­nței, ca­re poa­te fi re­tras cu un pre­a­viz de 30 de zi­le.Iar luni a anu­nțat că va anu­la pen­tru pri­ma oa­ră une­le de­ci­zii în ma­te­rie de echi­va­le­nță. Băn­ci­le din UE nu vor mai fi în mă­su­ră să uti­li­ze­ze no­tați­i­le de cre­dit ale Argen­ti­nei, Aus­tra­li­ei, Bra­zi­li­ei, Ca­na­dei,Sin­ga­po­re,pen­tru că ce­le cinci țări au re­fu­zat să se con­for­me­ze noi­lor re­gu­li ale Uni­u­nii în acest sec­tor.

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.