RETRAGERE

Ta­li­ba­nii, pre­cau­ţi

Romania Libera - - EXTERNE -

Do­nald Trump vrea să an­ga­je­ze re­tra­ge­rea sol­da­ţi­lor ame­ri­cani din Afga­nis­tan înain­tea ale­ge­ri­lor pre­zi­den­ţia­le din noi­em­brie 2020, la ca­re va par­ti­ci­pa pen­tru ob­ţi­ne­rea unui al doi­lea mandat – a de­cla­rat se­cre­ta­rul de stat, Mi­ke Pom­peo, în ca­drul unui dis­curs ţi­nut la Eco­no­mic Club din Was­hin­gton. Mi­liar­da­rul re­pu­bli­can a pro­mis, la ale­ge­rea sa la Ca­sa Al­bă în 2016, o retragere din Afga­nis­tan (cel mai ve­chi răz­boi ame­ri­can), dar a ac­cep­tat tri­mi­te­rea de mi­li­tari ame­ri­cani în ace­as­tă ţa­ră, un­de în pre­zent se află 14.000. De un an, SUA sunt an­ga­ja­te într-un dia­log di­rect ine­dit cu ta­li­ba­nii, în spe­ran­ţa gă­si­rii unui acord de pa­ce ca­re ar per­mi­te re­tra­ge­rea ame­ri­ca­nă. Was­hin­gto­nul do­rește ac­ce­le­ra­rea dis­cu­ţi­i­lor de pa­ce în apro­pi­e­rea ale­ge­ri­lor pre­zi­den­ţia­le af­ga­ne din sep­tem­brie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.