Ba­raj de apă­ra­re con­tra ra­che­te­lor ba­lis­ti­ce pro­veni­te din Iran

Pre­mi­e­rul is­ra­e­lian Ben­ja­min Ne­ta­nya­hu a sa­lu­tat ope­ra­ţi­u­nea co­mu­nă Isra­el-SUA.

Romania Libera - - Externe - ga­bri­e­la.an­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Sis­te­mul Arrow-3 de apă­ra­re co-dez­vol­tat de Bo­eing a fost con­ce­put pen­tru a pu­tea in­ter­cep­ta ra­che­te ne­con­venți­o­na­le în spațiu,la o alti­tu­di­ne la ca­re dis­tru­ge­rea lor nu este pe­ri­cu­loa­să. Tes­tat pri­ma oa­ră dea­su­pra Me­di­te­ra­nei în 2015, Arrow-3 este am­pla­sat în Isra­el din 2017 și fa­ce față ori­că­rui tip de ame­ni­nța­re, du­pă cum de­mon­stre­a­ză ates­ta­rea ca­pa­ci­tăți­lor sa­le ope­rați­o­na­le. Du­mi­ni­că, pre­mi­e­rul Ne­ta­nya­hu a de­cla­rat că,în tim­pul tes­te­lor se­cre­te din Alas­ka,sis­te­mul a reușit in­ter­cep­ta­rea ra­che­te­lor ba­lis­ti­ce în spațiu „la alti­tu­dini și vi­te­ze fă­ră pre­ce­dent“și a su­bli­niat că acest suc­ces este un aver­tis­ment pen­tru Iran. „Isra­e­lul are acum ca­pa­ci­ta­tea de a acți­o­na con­tra ra­che­te­lor ba­lis­ti­ce lan­sa­te din Iran sau de altun­de­va“,a adău­gat pre­mi­e­rul is­ra­e­lian. Ira­nul a tes­tat, la rândul său, săp­tă­mâna tre­cu­tă, o no­uă ra­che­tă cu ra­ză me­die de acți­u­ne ca­re a zbu­rat mii de ki­lo­me­tri, po­tri­vit Was­hin­gto­nu­lui, în timp ce Te­he­ra­nul a asi­gu­rat că sco­pul este pur de­fen­siv.

FOTO: AP

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.