ALDE anun­ţă că nu es­te de acord cu re­du­ce­rea su­me­lor de la Tran­spor­turi, Educaţie şi Să­nă­ta­te

ALDE nu es­te de acord cu re­du­ce­rea su­me­lor pen­tru in­ves­ti­ţii din trei mi­nis­te­re de ba­ză: Tran­spor­turi, Educaţie şi Să­nă­ta­te, a in­for­mat for­ma­ţi­u­nea po­li­ti­că.

Romania Libera - - ECONOMIE - Flo­rin.bu­des­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

„În ca­drul şe­din­ţei coa­li­ţi­ei de gu­ver­na­re din ace­as­tă di­mi­nea­ţă, pre­şe­din­te­le ALDE, Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu, a dis­cu­tat cu pre­mi­e­rul Viorica Dăncilă şi cu mi­nis­trul de Fi­nan­ţe, Orlan­do Te­o­do­ro­vici, pro­pu­ne­rea de rec­ti­fi­ca­re bu­ge­ta­ră pen­tru acest an. Pre­şe­din­te­le Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu a rei­te­rat că ALDE nu es­te de acord cu re­du­ce­rea su­me­lor de la mi­nis­te­re de ba­ză în dez­vol­ta­rea sta­tu­lui, pre­cum Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor, Mi­nis­te­rul Edu­ca­ţi­ei sau Mi­nis­te­rul Să­nă­tă­ţii. De ase­me­nea, ALDE nu es­te de acord cu re­du­ce­rea su­me­lor de la in­ves­ti­ţii şi a ce­rut iden­ti­fi­ca­rea unor so­lu­ţii“, se ara­tă într-un co­mu­ni­cat al ALDE, con­form Ager­pres.

Po­tri­vit sur­sei ci­ta­te, în aces­te dis­cu­ţii ALDE a pro­pus, pen­tru creş­te­rea veni­tu­ri­lor bu­ge­ta­re, îmbu­nă­tă­ţi­rea co­lec­tă­rii veni­tu­ri­lor şi între­prin­de­rea de mă­suri de di­mi­nua­re a eva­zi­u­nii fis­ca­le; re­du­ce­rea chel­tu­i­e­li­lor cu apa­ra­tul ad­mi­nis­tra­tiv su­pra­di­men­si­o­nat la ni­ve­lul ad­mi­nis­tra­ţi­ei cen­tra­le de stat, al agen­ţi­i­lor şi au­to­ri­tă­ţi­lor fi­nan­ţa­te prin bu­ge­tul de stat; re­du­ce­rea nu­mă­ru­lui func­ţi­i­lor de con­du­ce­re în ca­drul mi­nis­te­re­lor, agen­ţi­i­lor şi au­to­ri­tă­ţi­lor. Infor­ma­ţia e im­por­tan­tă pen­tru că ex­per­ţii cred că anul aces­ta nu mai e po­si­bi­lă nici mă­car es­ca­mo­ta­rea unei rec­ti­fi­cări bu­ge­ta­re ne­ga­ti­ve, ca anul tre­cut.

Dis­cu­ţii în curs

Alte mă­suri pro­pu­se de ALDE vi­ze­a­ză re­du­ce­rea chel­tu­i­e­li­lor ne­e­co­no­mi­coa­se cu bu­nu­ri­le şi ser­vi­ci­i­le, ex­tin­de­rea sis­te­mu­lui de achi­zi­ţii cen­tra­li­za­te pen­tru toa­te en­ti­tă­ţi­le din su­bor­di­nea or­do­na­to­ri­lor prin­ci­pa­li de cre­di­te, re­or­ga­ni­za­rea şi des­cen­tra­li­za­rea agen­ţi­i­lor şi au­to­ri­tă­ţi­lor de la or­do­na­to­rii prin­ci­pa­li de cre­di­te, ca­re să du­că la de­bi­ro­cra­ti­za­re şi re­du­ce­rea cos­tu­ri­lor şi pri­o­ri­ti­za­rea chel­tu­i­e­li­lor bu­ge­ta­re că­tre in­ves­ti­ţi­i­le în de­ru­la­re, la ni­vel cen­tral şi lo­cal şi, de ase­me­nea, alo­că­ri­le de fon­duri că­tre in­ves­ti­ţi­i­le mari de in­fras­truc­tu­ră asu­ma­te la adop­ta­rea bu­ge­tu­lui pe anul 2019. ALDE men­ţi­o­nea­ză că dis­cu­ţi­i­le vor fi re­lua­te într-o ur­mă­toa­re şe­din­ţă a coa­li­ţi­ei, la ca­re mi­nis­trul Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce es­te aştep­tat să pre­zin­te so­lu­ţi­i­le iden­ti­fi­ca­te pen­tru re­zol­va­rea aces­tor punc­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.