Big Brot­her, re­ţe­aua şi sta­tul de drep­ţi

Romania Libera - - OP & ED - MARIUS GHILEZAN

Ro­mânia a că­zut în psi­ho­za ră­pi­ri­lor şi a vi­o­lu­ri­lor. Să fie doar o sen­za­ţie sau o re­a­li­ta­te ţi­nu­tă sub preş?

În ul­ti­me­le zi­le am pri­mit zeci de ca­zuri si­mi­la­re,ca­re ne­ce­si­tă in­ves­ti­ga­ţii se­ri­oa­se.Sta­tul de drept pa­re des­truc­tu­rat.Tot mai mul­tă lu­me vor­beş­te des­pre tra­fic de fi­in­ţe uma­ne şi des­pre re­ţe­le in­ter­na­ţi­o­na­le. Du­mi­ni­că, Ghe­or­ghe Din­că a re­cu­nos­cut că le-a omo­rât pe ce­le do­uă fe­te dis­pă­ru­te: Ale­xan­dra şi Lu­i­za. Dar nu exis­tă pro­ba ca­da­vre­lor.Ori­ce pe­na­list ştie că un om poa­te fi acu­zat de cri­mă doar du­pă iden­ti­fi­ca­rea vic­ti­me­lor. O sin­gu­ră ex­cep­ţie: Ci­oa­că a fost con­dam­nat în ca­zul Elo­di­ei fă­ră a fi gă­sit ca­da­vrul. Re­venind la fil­mul din ca­sa oro­ri­lor,aşa cum a fost pre­zen­tat sta­bi­li­men­tul lui Din­că,plin de gu­noaie,ar fi ca­zul să ne re­a­min­tim mo­men­te­le esen­ţia­le. Ghe­or­ghe Din­că a se­ches­trat-o pe Ale­xan­dra mi­er­curi,24 iu­lie.Fa­ta a fost du­să la ca­sa de la ieși­rea din Ca­ra­cal și ți­nu­tă într-un ga­raj.

Joi di­mi­neață,ră­pi­to­rul fe­tei a ple­cat la far­ma­cie să cum­pe­re cre­me pen­tru a tra­ta ră­ni­le de la mâi­ni­le Ale­xan­drei, așa cum a spus chiar fa­ta la 112.A reușit să ape­le­ze nu­mă­rul de ur­ge­nță du­pă ce a gă­sit unul din­tre ce­le trei te­le­foa­ne ale cri­mi­na­lu­lui. STS a anu­nțat de­ja că fa­ta a ape­lat de 3 ori 112,la ore­le: 11:05:07 (pri­mul),11:06:25 (al doi­lea) și 11:12:36 (al trei­lea).

În mo­men­tul ul­ti­mu­lui apel,Ghe­or­ghe Din­că re­venea aca­să.

De alt­fel,șe­ful Po­liți­ei Ro­mâne a con­fir­mat că ul­ti­me­le cu­vin­te la 112 ale Ale­xan­drei au fost „Vi­ne,vi­ne!“,apoi ape­lul s-a între­rupt. Po­tri­vit unor sur­se ju­di­cia­re,agre­so­rul a lo­vit-o cu pu­te­re pe fa­tă,ace­as­ta a că­zut și a ră­mas in­co­nști­en­tă.Ghe­or­ghe Din­că a pă­ră­sit lo­cu­i­nța și timp de do­uă ore s-a plim­bat prin oraș,fi­ind sur­prins de ca­me­re in­clu­siv când arun­ca o par­te din bi­ju­te­rii în cur­tea unui ho­tel din Ca­ra­cal. Po­tri­vit ace­lo­rași sur­se,agre­so­rul a stat între ore­le 12.00 și 14.00 în oraș,apoi a re­venit și a gă­sit-o pe fa­tă de­ce­da­tă,du­pă ca­re i-a ars ca­da­vrul.

Agre­so­rul și-a re­cu­nos­cut abia du­mi­ni­că fap­te­le.Într-o de­cla­rație an­te­ri­oa­ră da­tă an­che­ta­to­ri­lor,aces­ta a spus că a fost la piață,iar apoi s-a apu­cat în cur­te de de­za­sam­blat bu­căți de mo­tor. Agre­so­rul fe­tei a jus­ti­fi­cat atunci fo­cul fă­cut în cur­te spu­nând că a aprins mai mul­te hai­ne ca să se pro­te­je­ze de țânțari,du­pă ca­re s-a cul­cat,iar a do­ua zi s-a tre­zit cu po­lițiștii la ușă, po­tri­vit Me­dia­fax.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.