CSAT nu va re­cu­noaş­te

Romania Libera - - OP & ED - MARIUS GHILEZAN

Un co­leg de pre­să se între­ba pe bu­nă drep­ta­te: da­că exis­tă pro­xe­ne­ţi,exis­tă fe­te ti­ne­re,atunci tre­bu­ie să exis­te şi băr­ba­ţi ca­re plă­tesc.Într-o ur­be în ca­re ma­jo­ri­ta­tea sunt asis­ta­ţi so­cial e greu de cre­zut că ci­ne­va plă­teş­te pen­tru „car­ne proas­pă­tă“.

Ieri a avut loc şe­din­ţa CSAT,cu o întârzi­e­re cât o via­ţă de om.Mi­nis­trul de Interne şi-a dat de­mi­sia du­pă câte­va zi­le de mandat.Şe­ful STS,la fel.Mai-ma­re­le IGP a fost de­mis.Dar pro­ble­ma ră­mâne.Con­form da­te­lor de pre­să, din sur­se ale Mi­nis­te­ru­lui Jus­ti­ţi­ei,sunt pes­te 500 de pe­do­fi­li li­beri.Poa­te mul­ţi au ca­zi­er cu­rat.

Sta­tul de drept şi-a anun­ţat fa­li­men­tul în fa­ţa ori­bi­lei cri­me asu­pra Ale­xan­drei.Asta nu înse­am­nă că rep­ti­le­le nu­mi­te in­tel­li­gen­ce nu stau la pândă să in­tro­du­că Big Brot­her-ul pe sub uşă.Ser­vi­ci­i­le se­cre­te ştiu,ca di­ho­rul, să de­vo­re­ze pra­da doar noap­tea.Aşte­ap­tă să tre­a­că tur­bu­len­ţa pen­tru a-şi gă­si un nou mo­tiv de in­ves­ti­ţii în apa­ra­tu­ră de ul­ti­mă ge­ne­ra­ţie.

Pro­ble­ma e altun­de­va.În cău­ta­rea con­tro­lu­lui asu­pra po­li­ti­cu­lui,in­sti­tu­ţi­i­le de for­ţă au ui­tat de si­gu­ran­ţa ce­tă­ţe­a­nu­lui, ca­re – vor­ba ve­che de pe fron­tis­pi­ci­ul ga­ze­tei „Zi­ua“– e mai pre­sus de­cât se­cu­ri­ta­tea sta­tu­lui.

Doar în ţă­ri­le ba­na­ni­e­re şe­ful sta­tu­lui e pro­te­jat de găr­zi­le pre­to­ri­e­ne,ca­re în afa­ra ţar­cu­lui îşi fac men­dre­le şi ame­nin­ţă cu răs­tur­na­rea de la pu­te­re a ce­lui ca­re vrea să ia­să din vre­ri­le co­man­do­u­ri­lor de for­ţă. Ma­re­le nos­tru CSAT nu va re­cu­noaş­te că Ro­mânia es­te rai­ul pe­do­fi­li­lor şi al tra­fi­can­ţi­lor de car­ne vie.E clar că de la ofi­ţe­rii de po­li­ţie până la cei de SRI, cul­mi­nând cu pro­cu­ro­rii şi ju­de­că­to­rii,to­ţi sunt pe-o fe­lie.

Dar ţa­ra es­te ţi­nu­tă ar­ti­fi­cial în ten­si­u­nea an­ti­co­rup­ţi­ei pen­tru a as­cun­de tris­tul ade­văr. Pă­rin­ţii nu mai au cu­ra­jul să-şi la­se se­a­ra co­pi­ii pe stra­dă.

Ce stat e ace­la în ca­re si­gu­ran­ţa ce­tă­ţe­a­nu­lui ca­de pe ul­ti­mul loc? Cum se va sim­ţi pre­şe­din­te­le când se va do­ve­di că Ro­mânia es­te un imens car­tel Me­del­lin al tra­fi­cu­lui de co­pii? So­ri­na a fost ră­pi­tă le­gal,acum câte­va săp­tă­mâni.Mâi­ne,poi­mâi­ne aflăm că mi­ze­ria e ţi­nu­tă sub preş toc­mai de stă­pânii de­cla­ra­ţi par­te­neri stra­te­gici.

Oa­re în ce sta­bi­li­ment îşi con­su­mă hor­mo­nii ofi­ţe­rii de la De­ve­se­lu? E doar o între­ba­re. Că le­fu­ri­le de mii de do­lari nu se tri­mit toa­te aca­să.Mai ră­mân bani pen­tru car­ne, sa­la­tă şi zar­za­vat.Să nu fie aşa cum cre­dem noi! Vi­i­to­rul ne va con­vin­ge da­că am avut sus­pi­ci­uni re­zo­na­bi­le.

De tot râsul e da­ra­ba­na vu­vu­ze­le­lor sis­te­mu­lui,des­cheia­te la ves­ton şi fă­ră chi­piu,ca­re cla­me­a­ză de di­mi­nea­ţă până se­a­ra că ma­gis­tra­ţii sunt pa­ra­li­za­ţi de te­a­ma in­sti­tu­ţi­i­lor con­sti­tu­ţi­o­na­le de con­trol. Si­gur că ace­le vre­muri ale pro­to­coa­le­lor,când pu­neau şi des­fă­ce­au ca­ri­e­re ju­de­că­to­reş­ti, su­pra­ve­ghind chiar de sub pe­ne­le de struţ,nu se mai pot întoar­ce.

O ad­junc­tă a lui Ko­ve­si m-a între­bat ce o să fac atunci când ei se vor întoar­ce.I-am răs­puns că voi creş­te găini şi voi pos­ta pe blog.Mul­ţi m-au sfă­tu­it să o dau în ju­de­ca­tă. Dar mar­to­rii erau to­ţi din ca­sa sta­tu­lui pa­ra­lel,ca­re nu moa­re de gri­ja fe­te­lor ne­pri­hă­ni­te,ci de cum să mai con­tro­le­ze li­de­rii po­li­tici,pen­tru a fi ser­vii per­fec­ţi mai­ma­ri­lor stă­pâni.

Rep­ti­le­le nu­mi­te in­tel­li­gen­ce nu stau la pândă să in­tro­du­că Big Brot­her-ul pe sub uşă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.