3 ex­pre­sii ca­re îi fac rău co­pi­lu­lui tău

Es­te un lu­cru foar­te cu­nos­cut că, la vârste mici, băi­e­ţii au ne­voie de mai mul­tă încre­de­re și li­ber­ta­te de a fa­ce sin­guri lu­cru­ri­le, iar fe­te­le au ne­voie de gri­jă și pro­tec­ţie.

Romania Libera - - SĂNĂTATE - ele­na.ma­ri­nes­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Mo­dul de adre­sa­re și com­por­ta­men­tul față de ei se răs­frâng asu­pra dez­vol­tă­rii lor com­por­ta­men­ta­le, iar prea mul­tă li­ber­ta­te sau prea mul­tă pro­te­cție des­ta­bi­li­ze­a­ză dez­vol­ta­rea lor ar­mo­ni­oa­să. În opi­nia psi­ho­lo­gu­lui Lenke Iuhoș, unii pă­ri­nți sau chiar pro­fe­sori fo­lo­sesc de mul­te ori ex­pre­sii ne­ga­ti­ve sau ne­e­du­ca­ti­ve, ca­re îi afec­te­a­ză pe co­pii în mo­duri pro­fun­de, atât de pro­fun­de încât între­a­ga lor viață de adult va fi con­stru­i­tă du­pă acel ti­par.

„Nu faci ni­mic cum tre­bu­ie!“Es­te una din­tre ce­le mai pu­ter­ni­ce ex­pre­sii adre­sa­te co­pi­lu­lui, de­oa­re­ce va avea im­pre­sia întot­de­au­na că nu es­te demn de a fa­ce lu­cru­ri­le co­rect, va avea me­reu sen­ti­men­te de vi­no­văție, va eșua ade­sea nu din lip­sa abi­li­tăți­lor, ci pen­tru că se te­me că nu ar ieși un lu­cru co­rect, iar iniția­ti­va și cre­a­ti­vi­ta­tea vor fi in­hi­ba­te ire­me­dia­bil.

„Nu mai ur­la! Ri­di­că-te ime­diat de pe jos!“Co­pi­lul tre­bu­ie învățat să-și cu­noas­că emoți­i­le, să și le înțe­le­a­gă și să le poa­tă ges­ti­o­na în mo­duri să­nă­toa­se pen­tru el și pen­tru cei din jur. Când co­pi­ii au cri­ze de ner­vi, în loc să ți­păm la ei și să es­ca­la­dăm ce­ar­ta, am

pu­tea fo­lo­si ex­pre­sii de ge­nul „Es­te nor­mal să ai emoții ne­ga­ti­ve/re­le, hai să ve­dem cum le pu­tem tran­sfor­ma împreu­nă în emoții po­zi­ti­ve/plă­cu­te!“.

„Nu te mai sa­turi, me­reu vrei și vrei!“Atunci când in­te­grăm me­sa­je po­zi­ti­ve, proac­ti­ve în edu­cația co­pi­i­lor, în fapt îi încu­ra­jăm pe ter­men lung să-și des­co­pe­re și să-și va­lo­ri­fi­ce re­sur­se­le in­te­ri­oa­re, ast­fel încât să de­vi­nă, pes­te ani, adu­lți cu o viață echi­li­bra­tă și ar­mo­ni­oa­să, con­chi­de psi­ho­lo­gul Lenke Iuhoș.

Greșe­li­le sunt fi­rești în dez­vol­ta­rea co­pi­lu­lui, iar ele tre­bu­ie pri­vi­te drept opor­tu­ni­tăți de a învăța.“LENKE IUHOȘ, psi­ho­log

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Me­sa­je­le po­zi­ti­ve,proac­ti­ve în educaţie

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.