Bo­xa ca­re pre­vi­ne un stop car­diac

Romania Libera - - SĂNĂTATE - ele­na.ma­ri­nes­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Pe vi­i­tor, noi­le gad­ge­turi vor fi ca­pa­bi­le să ne sal­ve­ze via­ţa și să aler­te­ze sin­gu­re ser­vi­ci­i­le de ur­gen­ţă da­că su­fe­rim un stop car­diac. Cer­ce­tă­to­rii au in­ven­tat un sis­tem prin ca­re o bo­xă in­te­li­gen­tă poa­te re­cu­noaște ra­pid și pre­cis sem­ne­le unui stop car­diac. Sto­pul car­diac are loc atunci când ini­ma se oprește brusc,nu mai pom­pe­a­ză sânge în or­ga­nism,iar în ace­le mo­men­te bol­na­vul scoa­te de obi­cei un su­net gu­tu­ral, spe­ci­fic ago­ni­ei. Cu aju­to­rul noii teh­no­lo­gii dez­vol­ta­te de cer­ce­tă­to­rii de la Uni­ver­si­ta­tea din Was­hin­gton, un di­fu­zor in­te­li­gent am­pla­sat în ca­să poa­te de­tec­ta aces­te su­ne­te,sta­bi­lește că uti­li­za­to­rul su­fe­ră un stop car­diac și su­nă ime­diat la am­bu­la­nță. Tes­te­le fă­cu­te de ex­pe­rți au de­mon­strat că sto­pul car­diac es­te re­cu­nos­cut în 97% din ca­zuri,chiar și atunci când per­soa­na se află la o dis­ta­nță de pes­te 6 me­tri de apa­rat.

Dis­po­zi­ti­vul poa­te du­bla șan­se­le de su­pra­vi­ețu­i­re

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.