Andro­nes­cu: Să des­fi­i­nțăm șco­li­le, cu un sin­gur bu­ton

Romania Libera - - MICA PUBLICITAT­E - lau­ren­tiu.mu­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Să­tu­lă să tot fie cri­ti­ca­tă că a des­fi­i­nțat, reînfi­i­nțat, răs­des­fi­i­nțat și ră­sînfi­i­nțat și așa mai de­par­te șco­li­le pro­fe­si­o­na­le, mi­nis­trul Edu­cați­ei Nați­o­na­le, Eca­te­ri­na Andro­nes­cu,vi­ne cu o idee ino­va­ti­vă în schim­ba­rea le­gis­lați­ei din do­me­ni­ul învăță­mântu­lui. Andro­nes­cu es­te ho­tă­râtă să in­tro­du­că în no­ua Le­ge a Edu­cați­ei un ar­ti­col ca­re să le per­mi­tă tu­tu­ror ele­vi­lor să înfi­i­nțe­ze sau să des­fi­i­nțe­ze șco­li­le când do­resc, cu aju­to­rul teh­no­lo­gi­ei, evi­dent. Mai exact, co­pi­ii vor avea la dis­po­ziție o apli­cație, pe te­le­fo­nul mo­bil, prin ca­re pot înfi­i­nța sau des­fi­i­nța școa­la pro­fe­si­o­na­lă prin sim­pla apă­sa­re a unui bu­ton. Proi­ec­tul va fi apoi apli­cat și la li­ce­e­le pe­da­go­gi­ce și, foar­te pro­ba­bil, ex­tins la ni­ve­lul tu­tu­ror uni­tăți­lor de învăță­mânt.

Încă în sta­gi­ul de proi­ec­ta­re es­te și o apli­cație, mai com­ple­xă, ca­re să le per­mi­tă ele­vi­lor să mo­di­fi­ce și for­ma exa­me­nu­lui de Ba­ca­lau­re­at. Ma­rea pro­ble­mă es­te însă că nu e per­mi­să uti­li­za­rea te­le­foa­ne­lor în uni­tăți­le de învăță­mânt în tim­pul Ba­ca­lau­re­a­tu­lui, ce­ea ce i-ar împi­e­di­ca pe ele­vi să mo­di­fi­ce exa­me­nul chiar în tim­pul des­fășu­ră­rii aces­tu­ia.

To­tuși, apli­cați­i­le pre­gă­ti­te pen­tru ele­vi nu le vor per­mi­te aces­to­ra să adau­ge o toa­le­tă în in­te­ri­o­rul clă­di­rii șco­lii sau să o mu­te pe cea din cur­te și nici să che­me tran­sport până la uni­ta­tea de învăță­mânt.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.