PRINŢESA DIN DUBAI CERE CURŢII BRITANICE UN ORDIN DE PROTECŢIE

Prinţesa Haya al-Hus­sein, una din­tre ce­le șa­se so­ţii ale con­du­că­to­ru­lui Du­bai­u­lui, a so­li­ci­tat protecţie unei in­stan­ţe din Ma­rea Bri­ta­nie du­pă ce a fu­git din Emi­ra­te­le Ara­be Uni­te, la înce­pu­tul aces­tui an, împreu­nă cu cei doi co­pii ai săi.

Romania Libera - - Prima Pagina - re­dac­tia @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Prinţesa Haya al-Hus­sein, una din­tre ce­le șa­se so­ţii ale con­du­că­to­ru­lui Du­bai­u­lui, a so­li­ci­tat protecţie unei in­stan­ţe din Ma­rea Bri­ta­nie du­pă ce a fu­git din Emi­ra­te­le Ara­be Uni­te, la înce­pu­tul aces­tui an, împreu­nă cu cei doi co­pii ai săi.

Pri­nțe­sa Haya, în vârstă de 45 de ani, ca­re es­te și fi­i­ca re­gre­ta­tu­lui re­ge Hus­sein al Ior­da­ni­ei, a apă­rut ma­rți pen­tru o au­di­e­re pre­li­mi­na­ră la Cur­tea de fa­mi­lie a Înal­tei Cu­rți a Angli­ei și Ță­rii Ga­li­lor. Ace­as­ta a so­li­ci­tat un ordin de pro­te­cție a că­să­to­ri­ei fo­rța­te, des­ti­nat pro­te­jă­rii vic­ti­me­lor că­să­to­ri­i­lor fo­rța­te și abu­zu­ri­lor do­mes­ti­ce, po­tri­vit The Asso­cia­ted Press. Reu­ters re­la­te­a­ză că, de ase­me­nea, a so­li­ci­tat un „ordin de non-mo­les­ta­re“împo­tri­va hă­rțu­i­rii sau ame­ni­nță­ri­lor. Pri­nțe­sa Haya a fu­git din Emi­ra­te­le Uni­te,

în mai, împreu­nă cu cei doi co­pii ai ei, de 11 și 7 ani. Pre­sa a re­la­tat la înce­pu­tul aces­tei luni că pri­nțe­sa se as­cun­dea într-o ca­să din ele­gan­tul car­ti­er Ken­sin­gton Pa­la­ce Gar­dens din Lon­dra.

Prin ur­ma­re, se pa­re că pri­nțe­sa Haya cau­tă azil în Ma­rea Bri­ta­nie și a so­li­ci­tat cus­to­dia co­pi­i­lor săi.Cu toa­te aces­tea,soțul înstrăi­nat, șei­cul Mo­ham­med bin Ras­hid Al-Mak­to­um, în vârstă de 70 de ani, ca­re es­te și prim-mi­nis­tru al Emi­ra­te­lor Uni­te, a con­tes­tat pe­tiția de ares­ta­re.Șei­cul Mo­ham­med ar pu­tea avea 20 de co­pii de la soții di­fe­ri­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.