Baie de sânge într-o închi­soa­re din Bra­zi­lia, deți­nuți de­ca­pi­tați

Sis­te­mul pe­ni­ten­ciar, îndo­liat de o con­frun­ta­re între gru­pări cri­mi­na­le.

Romania Libera - - Prima Pagina - @ro­ma­nia­li­be­ra.ro gabriela.an­ghel

În sta­tul Pa­ra, o re­gi­u­ne stra­te­gi­că un­de fa­cți­u­ni­le cri­mi­na­le ri­va­le în do­me­ni­ul dro­gu­ri­lor își dis­pu­tă tra­fi­cul de co­cai­nă, înfrun­ta­rea din­tre do­uă gru­pări în închi­soa­rea din Alta­mi­ra s-a sol­dat cu moar­tea a 57 de deți­nuți, 16 din­tre ei fi­ind de­ca­pi­tați.

În sta­tul Pa­ra, o re­gi­u­ne stra­te­gi­că un­de fa­cți­u­ni­le cri­mi­na­le ri­va­le în do­me­ni­ul dro­gu­ri­lor își dis­pu­tă tra­fi­cul de co­cai­nă, înfrun­ta­rea din­tre do­uă gru­pări în închi­soa­rea din Alta­mi­ra s-a sol­dat cu moar­tea a 57 de deți­nuți, 16 din­tre ei fi­ind de­ca­pi­tați. Un vi­deo cir­cu­lând pe rețe­le­le so­cia­le ara­tă și cor­puri cal­ci­na­te pe un aco­pe­riș de un­de se ri­di­că un fum ne­gru în timp ce lo­cul es­te împânzit cu pri­zo­ni­eri înar­mați cu ma­ce­te. Cu pes­te 726.000 de deți­nuți re­cen­zați în 2017, Bra­zi­lia deți­ne a treia po­pu­lație pe­ni­ten­cia­ră din lu­me și es­te ade­sea zgu­du­i­tă de ast­fel de dra­me. Ca­pa­ci­ta­tea ofi­cia­lă es­te de nu­mai 423.242 lo­curi, trei cin­ci­mi din to­ta­lul per­soa­ne­lor încar­ce­ra­te în ace­as­tă ța­ră cu 210 mi­li­oa­ne lo­cu­i­tori,ca­re es­te una din ce­le mai vi­o­len­te din lu­me.În 2017, re­vol­te sânge­roa­se au pro­vo­cat moar­tea vi­o­len­tă a pes­te 100 de pri­zo­ni­eri într-o sin­gu­ră lu­nă în mai mul­te sta­te din nor­dul Bra­zi­li­ei, ma­jo­ri­ta­tea de­ca­pi­tați sau evis­ce­rați.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.