Je­an-Fra­nçois Boh­nert, la șe­fia Par­che­tu­lui Anti­co­ru­pție din Fra­nța

Con­tra­can­di­da­tul Lau­rei Co­dru­ţa Ko­ve­si la șe­fia vi­i­to­ru­lui Par­chet Eu­ro­pe­an, Je­an-Fra­nçois Boh­nert, a fost de­sem­nat, mar­ţi, de mi­nis­trul fran­cez al Jus­ti­ţi­ei, Ni­co­le Bel­lo­u­bet, pen­tru a con­du­ce PNF din Fran­ţa.

Romania Libera - - Prima Pagina - an­dre­ea.an­drei @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Șe­ful Par­che­tu­lui din Reims a fost pro­pus Con­si­li­u­lui Su­pe­ri­or al Ma­gis­tra­tu­rii (CSM fran­cez) pen­tru fun­cția de pro­cu­ror-șef al Par­che­tu­lui Nați­o­nal Fi­nan­ciar. Avi­zul CSM-ului es­te doar con­sul­ta­tiv, in­for­me­a­ză Le Fi­ga­ro.

Șe­ful Par­che­tu­lui din Reims a fost pro­pus Con­si­li­u­lui Su­pe­ri­or al Ma­gis­tra­tu­rii (CSM fran­cez) pen­tru fun­cția de pro­cu­ror-șef al Par­che­tu­lui Nați­o­nal Fi­nan­ciar. Avi­zul CSM-ului es­te doar con­sul­ta­tiv, in­for­me­a­ză Le Fi­ga­ro. „Je­an-Fra­nçois Boh­nert es­te pro­pus pen­tru pos­tul de şef al Par­che­tu­lui Na­ţi­o­nal Fi­nan­ciar (PNF)“, a tran­smis pe Twit­ter Yo­us­sef Ba­dr, pur­tă­to­rul de cu­vânt al Mi­nis­te­ru­lui fran­cez al Jus­ti­ţi­ei. Aces­ta a de­cla­rat, zi­le­le tre­cu­te, pen­tru Po­li­ti­co.eu că ră­mâne în cur­sa pen­tru pos­tul de pro­cu­ror-șef eu­ro­pe­an.

„În mo­men­tul de fa­ţă sunt în ace­e­a­şi po­zi­ţie (ca Lau­ra Ko­ve­si)“, a afir­mat Boh­nert, re­fe­rin­du-se la fap­tul că nu ar mai fi sus­ţi­nut de Pa­ris, la fel cum nici Ko­ve­si nu es­te sus­ţi­nu­tă de Gu­ver­nul Ro­mâni­ei. Ambii can­di­da­ţi „nu sunt sus­ţi­nu­ţi de pro­pri­i­le ţări, dar din mo­ti­ve di­fe­ri­te“, a no­tat Boh­nert, pre­ci­zând că ră­mâne în cur­să din ra­ţi­uni pro­ce­du­ra­le. Po­tri­vit pro­cu­ro­ru­lui fran­cez, „co­mi­sia de se­lec­ţie are opi­nia că to­ţi cei trei can­di­da­ţi tre­bu­ie să ră­mână, alt­fel între­a­ga pro­ce­du­ră de se­lec­ţie tre­bu­ie re­lua­tă de la înce­put“. Aces­ta fi­ind mo­ti­vul pen­tru ca­re Boh­nert nu și-a re­tras can­di­da­tu­ra.

In­ter­ven­ţia lui Ma­cron

Pe 19 iu­lie, preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis a avut o con­vor­bi­re te­le­fo­ni­că cu preșe­din­te­le Fra­nței, Emma­nuel Ma­cron, ca­re i-a tran­smis că va re­tra­ge can­di­da­tu­ra lui Je­an-Fra­nçois Boh­nert.

„Preșe­din­te­le Ro­mâni­ei, dom­nul Klaus Io­han­nis, a avut vi­neri, 19 iu­lie a.c., o con­vor­bi­re te­le­fo­ni­că cu preșe­din­te­le Re­pu­bli­cii Fran­ce­ze, dom­nul Emma­nuel Ma­cron. Cei doi omo­lo­gi au abor­dat o se­rie de te­me eu­ro­pe­ne, cu ac­cent pe can­di­da­tul pen­tru fun­cția de pro­cu­ror-șef eu­ro­pe­an. În vir­tu­tea bu­nei co­la­bo­rări și a bu­nei înțe­le­geri între cei doi șe­fi de stat, preșe­din­te­le Emma­nuel Ma­cron i-a tran­smis preșe­din­te­lui Klaus Io­han­nis că va re­tra­ge can­di­da­tu­ra dom­nu­lui Je­an-Fra­nçois Boh­nert și că o va su­sți­ne pe doam­na Lau­ra Co­druța Ko­ve­si la con­du­ce­rea Par­che­tu­lui Eu­ro­pe­an“, a tran­smis Admi­nis­trația Pre­zi­de­nția­lă din Ro­mânia. Es­te im­por­tant de me­nți­o­nat că Admi­nis­trația Re­pu­bli­cii Fran­ce­ze nu a tran­smis ni­cio de­cla­rație pe ace­as­tă te­mă. Pro­cu­ro­rul fran­cez a su­bli­niat, în in­ter­vi­ul acor­dat pen­tru Po­li­ti­co.eu, im­por­tan­ţa ca no­ul Ofi­ciu al Par­che­tu­lui Eu­ro­pe­an (EPPO) să apli­ce re­gle­men­tă­ri­le. „Tre­bu­ie să re­cur­gem de fi­e­ca­re da­tă la tex­tul le­gii“, a spus Boh­nert. Re­gle­men­tă­ri­le ara­tă că Par­che­tul UE „îi va in­ves­ti­ga, îi va in­cul­pa şi îi va de­feri jus­ti­ţi­ei pe au­to­rii in­frac­ţi­u­ni­lor împo­tri­va in­te­re­se­lor fi­nan­cia­re ale Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne“, a de­cla­rat aces­ta, po­tri­vit Di­gi24. În apri­lie 2017, 16 sta­te mem­bre au con­venit să co­la­bo­re­ze mai strâns pen­tru a com­ba­te mai bi­ne frau­da împo­tri­va UE. Aces­tea au con­venit să in­sti­tu­ie un Par­chet Eu­ro­pe­an (EPPO), uti­li­zând pro­ce­du­ra „coo­pe­ră­rii con­so­li­da­te“.

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.