Io­han­nis: Gu­ver­ne­le au um­plut ța­ra de in­com­pe­te­nți

Romania Libera - - PRIMA PAGINA - ro­mu­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Pre­şe­din­te­le Klaus Io­han­nis a de­cla­rat că s-a ajuns la ca­zul Ca­ra­cal pen­tru că gu­ver­ne­le din ul­ti­mii ani au um­plut ţa­ra de in­com­pe­ten­ţi şi slu­gi. Io­han­nis a de­cla­rat, ieri, du­pă şe­din­ţa CSAT în ca­re s-a dis­cu­tat ca­zul Ca­ra­cal, că una din­tre cau­ze­le prin­ci­pa­le de de­pro­fe­si­o­na­li­za­re a in­sti­tu­ţi­i­lor es­te re­pre­zen­ta­tă de nu­mi­ri­le în func­ţii fă­cu­te pe cri­te­rii po­li­ti­ce, nu pe cri­te­rii de per­for­man­ţă.

Pre­şe­din­te­le Klaus Io­han­nis a de­cla­rat că s-a ajuns la ca­zul Ca­ra­cal pen­tru că gu­ver­ne­le din ul­ti­mii ani au um­plut ţa­ra de in­com­pe­ten­ţi şi slu­gi.

Io­han­nis a de­cla­rat,ieri,du­pă şe­din­ţa CSAT în ca­re s-a dis­cu­tat ca­zul Ca­ra­cal că una din­tre cau­ze­le prin­ci­pa­le de de­pro­fe­si­o­na­li­za­re a in­sti­tu­ţi­i­lor es­te re­pre­zen­ta­tă de nu­mi­ri­le în func­ţii fă­cu­te pe cri­te­rii po­li­ti­ce, nu pe cri­te­rii de per­for­man­ţă.

„Au fost iden­ti­fi­ca­te o se­rie de de­fi­ci­e­nțe.Au fost întârzi­eri ne­jus­ti­fi­ca­te în de­cla­nșa­rea in­ves­ti­gați­i­lor. Ati­tu­di­nea re­frac­ta­ră a lu­cră­to­ri­lor din Po­liție față de vic­ti­mă, pro­ble­me­le de sis­tem și coo­pe­ra­rea in­ter-in­sti­tuți­o­na­lă, lip­sa do­tă­ri­lor, di­men­si­o­na­rea de­fi­ci­ta­ră a struc­tu­ri­lor ope­ra­ti­ve, înca­dra­rea ne­co­res­pun­ză­toa­re cu spe­cia­liști”, a afir­mat șe­ful sta­tu­lui.

„Am ce­rut Gu­ver­nu­lui să ana­li­ze­ze în re­gim de ur­ge­nță le­gis­lația în ce pri­vește in­fra­cți­u­ni­le gra­ve și foar­te gra­ve,iden­ti­fi­ca­rea mo­da­li­tăți­lor de op­ti­mi­za­re a lo­ca­li­ză­rii și ana­li­za si­tuați­ei sis­te­mu­lui 112”, a afir­mat Io­han­nis. CSAT a emis ho­tă­rârea pen­tru eli­be­ra­rea din fun­cția de di­rec­tor al STS. „Am ce­rut STS un con­trol atent și se­ri­os cu pri­vi­re la pro­ce­du­ri­le sa­le”, a afir­mat șe­ful sta­tu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.