Mi­nis­trul in­te­ri­mar Fi­for cere ex­pli­ca­ţii pre­fec­ţi­lor

Romania Libera - - Pagina 2 -

Mi­nis­trul in­te­ri­mar al Afa­ce­ri­lor Inter­ne, Mi­hai Fi­for, le-a ce­rut, ieri, pre­fe­cți­lor și șe­fi­lor in­spec­to­ra­te­lor ju­dețe­ne ale MAI să fa­că de ur­ge­nță o analiză pri­vind prin­ci­pa­le­le ris­curi și vul­ne­ra­bi­li­tăți exis­ten­te la ni­ve­lul fi­e­că­rui ju­deț. Mi­hai Fi­for a so­li­ci­tat ca ana­li­za să se axe­ze pe vul­ne­ra­bi­li­tăți­le ce țin de or­di­nea pu­bli­că, ni­ve­lul in­fra­cți­o­na­li­tății, sta­di­ul și gra­dul de re­zol­va­re a se­si­ză­ri­lor și a do­sa­re­lor pe­na­le, pre­cum și pe prin­ci­pa­le­le ris­curi la adre­sa ce­tățe­ni­lor. Ana­li­za tre­bu­ie să mai pre­zin­te si­tuați­i­le re­fe­ri­toa­re la si­gu­ra­nța în șco­li, la nu­mă­rul de in­fra­cți­uni co­mi­se în in­cin­ta uni­tăți­lor de învăță­mânt și în zo­na adia­cen­tă aces­to­ra. Aces­te ra­poar­te tre­bu­ie să fie fi­na­li­za­te în ma­xi­mum o săp­tă­mână, a pre­ci­zat mi­nis­trul Fi­for.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.