Do­sa­rul cri­me­lor de la Ca­ra­cal es­te spe­cu­lat po­li­tic

Romania Libera - - Pagina 2 -

Sec­ţia pen­tru pen­tru ju­de­că­tori a Con­si­li­u­lui Su­pe­ri­or al Ma­gis­tra­tu­rii (CSM) re­cla­mă con­fis­ca­rea în scop po­li­tic a dra­mei de la Ca­ra­cal şi înde­păr­ta­rea de la asu­ma­rea res­pon­sa­bi­li­tă­ţi­lor din jus­ti­ţie. “Sec­ţia pen­tru ju­de­că­tori de­za­pro­bă mis­ti­fi­ca­rea prin in­du­ce­rea, în mod re­pe­tat, în dis­cur­sul po­li­tic, a te­mei «mo­di­fi­că­rii le­gi­lor jus­ti­ţi­ei» în lan­ţul cau­zal al efec­te­lor tra­gi­cu­lui eveni­ment.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.