Între­bări Esen­ţia­le

Romania Libera - - Incognito -

Cât de efi­ci­en­tă poa­te fi ace­as­tă ca­te­go­rie de mi­li­tari, în ca­zul unui răz­boi? Re­zer­viștii in­tră în evi­den­ţa unor uni­tă­ţi mi­li­ta­re din mu­ni­ci­pi­ul Bu­cu­reş­ti și din 20 de ju­de­ţe, iar în

si­tua­ţii de ur­gen­ţă sau de răz­boi ei tre­bu­ie să se pre­zin­te ime­diat la uni­ta­te. Cât de atrac­ti­vă es­te ca­li­ta­tea de mi­li­tar re­zer­vist?

Ti­ne­rii se­lec­ţi­o­na­ţi ca re­zer­viști vor pri­mi, lu­nar, da­că stau aca­să, 30 la su­tă din sol­da unui mi­li­tar ca­re es­te an­ga­jat per­ma­nent, iar pe tim­pul in­struc­ţi­ei ei pri­mesc sol­da între­a­gă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.