PROMISIUNI­LE LUI MI­HAI FI­FOR

Romania Libera - - Actualitat­e -

MI­NIS­TRUL IN­TE­RI­MAR DE

INTER­NE, MI­HAI FI­FOR, a de­cla­rat,ieri,că are to­le­ran­ţă ze­ro fa­ţă de cei ca­re nu-şi înde­pli­nesc cum tre­bu­ie atri­bu­ţi­i­le de ser­vi­ciu, iar cei ca­re sunt vi­no­va­ţi în ca­zul dra­ma­tic de la Ca­ra­cal vor plă­ti, fă­ră re­zer­ve. Fi­for con­si­de­ră că es­te ne­ce­sa­ră o re­for­ma­re com­ple­tă a in­sti­tu­ţi­i­lor din ca­drul MAI, dar nu se vor fa­ce schim­bări de dra­gul schim­bă­rii. Mi­hai Fi­for a de­venit mi­nis­tru in­te­ri­mar de Inter­ne du­pă de­mi­sia lui Ni­co­lae Mo­ga.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.