PNL SO­LI­CI­TĂ SESIUNE EXTRAORDIN­ARĂ

Romania Libera - - Actualitat­e -

PNL CERE CONVOCAREA

PAR­LA­MEN­TU­LUI în sesiune extraordin­ară pen­tru adop­ta­rea mă­su­ri­lor so­li­ci­ta­te de pre­şe­din­te­le Klaus Io­han­nis. PNL so­li­ci­tă re­vi­zu­i­rea le­gis­la­ţi­ei pri­vind sis­te­mul de lo­ca­li­za­re şi in­ter­ven­ţie ra­pi­dă pen­tru si­tua­ţii de ur­gen­ţă,pen­tru abro­ga­rea Le­gii re­cur­su­lui com­pen­sa­to­riu, des­fi­in­ţa­rea Sec­ţi­ei Spe­cia­le pen­tru an­che­ta­rea ma­gis­tra­ţi­lor, res­pin­ge­rea în an­sam­blu a proi­ec­te­lor de mo­di­fi­ca­re a Co­du­ri­lor Pe­na­le şi res­pin­ge­rea OUG pri­vind Co­dul Admi­nis­tra­tiv.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.