SPIRIT Inte­li­gen­ţa ar­ti­fi­cia­lă re­cu­noaște por­tre­te­le „pho­tos­ho­pa­te“

Romania Libera - - Eveniment -

Da­că ochi­ul uman poa­te cu greu sau de­loc să dis­tin­gă fo­to­gra­fi­i­le cu oa­meni mo­di­fi­ca­ţi di­gi­tal de ce­le re­a­le, AI-ul se do­ve­deş­te ex­trem de efi­ci­ent la ace­as­tă sar­ci­nă. Cer­ce­tă­to­rii de la Uni­ver­si­ta­tea Ber­ke­ley, împreu­nă cu spe­cia­liş­tii de la Ado­be, au cre­at un in­stru­ment ba­zat pe in­te­li­gen­ţă ar­ti­fi­cia­lă ca­re nu doar că iden­ti­fi­că por­tre­te­le mo­di­fi­ca­te, dar ştie şi cum pot fi adu­se aces­tea la as­pec­tul ini­ţial.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.