Io­han­nis, ul­ti­ma­tum pen­tru Gu­vern

Romania Libera - - EVENIMENT -

Pre­şe­din­te­le Klaus Io­han­nis a anun­ţat, mar­ţi, că a so­li­ci­tat Gu­ver­nu­lui ca, până la fi­na­lul lu­nii au­gust, să ela­bo­re­ze mă­suri, nor­me şi pro­ce­duri de re­ac­ţie ra­pi­dă şi co­re­la­re a tu­tu­ror in­sti­tu­ţi­i­lor im­pli­ca­te, ast­fel încât să nu mai exis­te întârzi­eri ca în ca­zul de la Ca­ra­cal, pre­cum şi ana­li­za­rea „în re­gim de ur­gen­ţă” a le­gis­la­ţi­ei pri­vind in­frac­ţi­u­ni­le gra­ve şi foar­te gra­ve.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.