RECICLARE

Haos mon­dial

Romania Libera - - Externe -

În fi­e­ca­re an, în lu­me sunt pro­du­se cir­ca 300 mi­li­oa­ne to­ne de plas­tic și o par­te im­por­tan­tă a aces­tor deșeuri es­te tri­mi­să de ţă­ri­le dez­vol­ta­te în ţări din Asia de Sud-Est. Un res­pon­sa­bil lo­cal in­do­ne­zian al ser­vi­ci­i­lor va­ma­le a anun­ţat mar­ţi că Indo­ne­zia a tri­mis spre Fran­ţa și Hong Kong șap­te con­tai­ne­re de deșeuri im­por­ta­te ile­gal, pre­ci­zând că ţa­ra înmul­ţește ast­fel de ope­ra­ţi­uni pen­tru a împi­e­di­ca ţă­ri­le bo­ga­te să des­car­ce deșeuri în pos­tu­ri­le sa­le. Con­tai­ne­re­le con­ţi­neau deșeuri me­na­je­re, de plas­tic și ma­te­ria­le pe­ri­cu­loa­se, vi­o­lând re­gu­li­le pri­vind im­por­tu­ri­le. Au­to­ri­tă­ţi­le aște­ap­tă au­to­ri­za­rea ex­pe­di­e­rii altor 42 con­tai­ne­re de deșeuri spre SUA, Aus­tra­lia și Ger­ma­nia.Du­pă Chi­na în 2018, Fi­li­pi­ne și Ma­la­e­sia în mai, a venit rândul Indo­ne­zi­ei să re­fu­ze deșeu­ri­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.