Cer­cul Arc­tic, de­vas­tat

Romania Libera - - Externe - gabriela.an­ghel @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Din Si­be­ria în Ca­na­da, mi­li­oa­ne de hec­ta­re au ajuns scrum de la înce­pu­tul lui iu­nie din cau­za tem­pe­ra­tu­ri­lor cres­cu­te com­bi­na­te cu im­pac­tul ful­ge­re­lor.În Si­be­ria,în nor­dul Ca­na­dei sau în Alas­ka, ace­lași de­zas­tru eco­lo­gic și cli­ma­tic a dis­trus to­tul prin pes­te 100 de in­cen­dii uriașe „fă­ră pre­ce­dent”, ca am­ploa­re și nu­măr, în Cer­cul Po­lar arc­tic. Tem­pe­ra­tu­ra me­die în aces­te zo­ne,ca­re se încăl­zesc mult mai re­pe­de de­cât res­tul pla­ne­tei, es­te su­pe­ri­oa­ră cu ze­ce gra­de nor­mal ace­lo­rași luni din pe­ri­oa­da 19812010. În iu­nie, aces­te in­cen­dii au de­ga­jat 50 me­ga­to­ne de CO2. De la înce­pu­tul aces­tui se­col, pă­du­ri­le bo­re­a­le se con­su­mă într-un ritm ne­maia­tins de cel puțin ze­ce mii de ani, po­tri­vit unui stu­diu aca­de­mic ame­ri­can.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.