Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă apro­bă 27,4 mi­li­oa­ne eu­ro pen­tru plat­for­ma mul­ti­mo­da­lă din Por­tul Ga­la­ţi

Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă a apro­bat, în con­for­mi­ta­te cu re­gle­men­tă­ri­le UE, pla­nu­ri­le Ro­mâni­ei de a acor­da un aju­tor de stat.

Romania Libera - - Economie - flo­rin.bu­des­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Es­te vor­ba des­pre in­ves­ti­ţii în va­loa­re de 27,4 mi­li­oa­ne eu­ro în Por­tul Ga­la­ţi, cel mai ma­re port flu­vial al ţă­rii. În apri­lie 2019, Ro­mânia a no­ti­fi­cat Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne pla­nul de aju­tor de in­ves­ti­ţii pen­tru acest port. Proi­ec­tul con­stă în con­stru­i­rea unei noi plat­for­me mul­ti­mo­da­le, cu o ca­pa­ci­ta­te de 150.000 TEU/an, în zo­na Port Ba­zi­nul Nou. Tra­di­ţi­o­nal, ace­as­ta se inun­dă şi ar pu­tea de­ve­ni, din­tr-o pro­ble­mă a ora­şu­lui, un nod mo­dern de tran­sport.

Cos­tul to­tal al in­ves­ti­ţi­ei se ri­di­că la 89,9 mi­li­oa­ne eu­ro. Ace­as­ta va fi co-fi­nan­ţa­tă de sta­tul ro­mân. Vor fi alo­ca­te fon­duri re­gi­o­na­le prin Pro­gra­mul Ope­ra­ţi­o­nal de Infras­truc­tu­ră Ma­re (POIM) şi din sur­se pri­va­te, din con­ce­si­o­nă­ri­le plat­for­mei şi di­rect, prin Me­ca­nis­mul pen­tru Inter­co­nec­ta­rea Eu­ro­pei (Con­nec­ting Eu­ro­pe Fa­ci­li­ty – CEF), un in­stru­ment-cheie de finanţare a UE.

Proi­ec­tul in­clu­de, în spe­cial, mo­der­ni­za­rea cheu­lui şi con­struc­ţia in­fras­truc­tu­rii ne­ce­sa­re pen­tru un ter­mi­nal in­ter­mo­dal mo­dern.

Co­ri­dor eu­ro­pe­an

No­dul lo­gis­tic nou-cre­at va pro­mo­va tre­ce­rea de la tran­spor­tul ru­ti­er la tran­spor­tul fe­ro­viar şi tran­spor­tul pe căi na­vi­ga­bi­le flu­via­le/ma­ri­ti­me, pe Co­ri­do­rul de tran­sport tran­seu­ro­pe­an Rin–Du­nă­re, înde­pli­nind un obi­ec­tiv de in­te­res co­mun al UE. Co­mi­sia a con­sta­tat că aju­to­rul era ne­ce­sar, pro­po­rți­o­nal, şi că dis­tor­si­o­na­rea con­cu­ren­ţei va fi li­mi­ta­tă, având în ve­de­re di­men­si­u­nea re­la­tiv mi­că, spre me­die, a Por­tu­lui Ga­la­ţi, cu vo­lu­me de tran­sport li­mi­ta­te la ni­ve­lul UE. În acord cu pre­vi­zi­u­ni­le pri­vind ex­tin­de­rea tra­fi­cu­lui, uşoa­ra creş­te­re a ca­pa­ci­tă­ţii ca­re va fi cre­a­tă de proi­ect ar fi com­pen­sa­tă de ma­jo­ra­rea ce­re­rii, pro­veni­tă în spe­cial de la alte ru­te de tran­sport ru­ti­er de pe Co­ri­do­rul Rin–Du­nă­re.

Pe ace­as­tă ba­ză, Co­mi­sia a ajuns la con­clu­zia că aju­to­rul pen­tru in­ves­ti­ţii es­te com­pa­ti­bil cu re­gle­men­tă­ri­le UE, ca­re per­mit acor­da­rea de aju­tor de stat pen­tru dez­vol­ta­rea anu­mi­tor ac­ti­vi­tă­ţi eco­no­mi­ce, cu con­di­ţia să nu afec­te­ze co­mer­ţul şi con­cu­ren­ţa pe pia­ţa uni­că. Ter­mi­na­le­le in­ter­mo­da­le sunt cel mai avan­sat mo­del de tran­sfer al măr­fu­ri­lor şi pa­sa­ge­ri­lor între di­fe­ri­te­le ti­puri de tran­sport.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.