E bâlci ol­te­nesc şi ni­meni nu are ni­mic împo­tri­vă

Romania Libera - - Op&ed - MARIUS GHILEZAN

Tot ieri, pro­cu­ro­rul-şef al DIICOT, Fe­lix Bă­ni­lă, pen­tru a ci­men­ta ide­ea că ri­di­co­lul a ajuns bat­jo­cu­ră na­ţi­o­na­lă, a fă­cut con­fe­rin­ţă de pre­să pen­tru a ne amin­ti că vic­ti­ma e mi­no­ră de 15 ani.„Admițând că ar fi fost ar­să în acel bu­toi me­ta­lic, am fost la Crai­o­va și m-am edi­fi­cat și am con­sta­tat că nu e un bu­toi, ci o so­bă, un ar­ză­tor ar­ti­za­nal. Nu are ca­pa­ce la am­be­le ca­pe­te, es­te așe­zat pe un pi­ros­tiu me­ta­lic, par­tea in­fe­ri­oa­ră nu are ca­pac, fo­cul se pu­ne de­de­subt. Fun­cți­o­nea­ză ca un ar­ză­tor, ca o so­bă im­pro­vi­za­tă“, a spus mai­ma­re­le pes­te DIICOT.

Și to­tu­şi, ce a cău­tat Bă­ni­lă la lo­cul fap­tei, da­că nu ar fi altce­va de­cât o ră­pi­re sau o even­tua­lă cri­mă? Pro­cu­ro­rii şi po­li­ţiş­tii se ocu­pă de strânge­rea pro­be­lor pri­vind cri­me­le. DIICOT se im­pli­că doar în ca­zul cri­mei or­ga­ni­za­te, al exis­ten­ţei „gu­le­re­lor al­be“şi tra­fi­cu­lui de fi­in­ţe uma­ne. Opa, poa­te aici e cheia. Sis­te­mul vrea să as­cun­dă ba­lau­rul cel ma­re pre­zen­tându-ni-se per­ma­nent ima­gi­nea mon­stru­lui. De­ja sun­tem obo­si­ţi de pre­zen­ţa pe ecra­ne a unei oa­re­ca­re unel­te. Vrem the who­le pic­tu­re. Ci­ne sunt be­ne­fi­cia­rii re­ţe­le­lor de pro­xe­ne­ţi?

Oa­re cât ne mai iau de proş­ti ofi­cia­lii aces­tor in­sti­tu­ţii, plă­ti­te să ne asi­gu­re si­gu­ran­ţa, nu să ne ara­te câţi co­rup­ţi au mai prins? Pe câţi po­li­ti­ci­eni şi oa­meni de afa­ceri i-au mai pus cu bo­tul pe la­be? Se mai ştie ce­va des­pre cei ze­ce vi­o­la­tori din Ia­şi? Des­pre atâtea su­te de do­sa­re de pe­do­fi­lie?

Fo­lo­sesc emo­ţia co­lec­ti­vă pen­tru a lan­sa pre­vi­zi­bi­la le­bă­dă ne­a­gră. Întoar­ce­rea Jus­ti­ţi­ei în anii de te­roa­re şi im­pu­ne­rea sis­te­mu­lui de car­te­le per­so­na­li­za­te. Pen­tru că vi­sul lor e Big Brot­her, înce­ar­că să amă­ge­as­că lu­mea că e ne­voie de un sis­tem ge­ne­ral de ur­mă­rit cum creş­te fu­run­cu­lul în do­sul ba­bei din mun­te ca­re nu vrea să-şi pre­dea şun­ci­le la aba­to­rul nu­mit co­rec­ti­tu­di­ne politică.

O imen­să pros­te­a­lă a su­pus mul­ţi­mea pre­cum o con­ta­gi­u­ne so­cia­lă. Ne ţin la foc aprins cu tot fe­lul de ba­li­ver­ne, pen­tru a nu ve­dea an­sam­blul, ar­hi­tec­tu­ra unui joc in­ter­na­ţi­o­nal la ca­re sunt păr­ta­şi pro­cu­rori, ju­de­că­tori, po­li­ti­ci­eni lo­ca­li, in­frac­tori cu gu­le­ra­şe şi po­li­ţiş­ti.

Admițând că ar fi fost ar­să în acel bu­toi me­ta­lic, am fost la Crai­o­va și m-am edi­fi­cat și am con­sta­tat că nu e un bu­toi, ci o so­bă, un ar­ză­tor ar­ti­za­nal. Nu are ca­pa­ce la am­be­le ca­pe­te, es­te așe­zat pe un pi­ros­tiu me­ta­lic, par­tea in­fe­ri­oa­ră nu are ca­pac, fo­cul se pu­ne de­de­subt.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.