CUM NE PU­TEM FERI DE PARODONTOZ­Ă

Romania Libera - - Sănătate - Ele­na.ma­ri­nes­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Pa­ro­don­to­za es­te o boa­lă ca­re afec­te­a­ză la ni­vel mon­dial pes­te 20% din­tre adul­ţii cu vârsta cu­prin­să între 35 şi 44 de ani, iar în ca­zul vârst­ni­ci­lor pro­cen­tul es­te şi mai ma­re. Lip­sa igi­e­nei ora­le es­te un fac­tor im­por­tant al apa­ri­ţi­ei aces­tei afec­ţi­uni.

Un stu­diu re­a­li­zat de ex­per­ţii de la Uni­ver­si­ta­tea Pen­nsyl­va­nia din Sta­te­le Uni­te re­le­vă că pa­ro­don­to­za poa­te să apa­ră în ur­ma unei re­a­cții in­fla­ma­to­rii a ce­lu­le­lor sis­te­mu­lui imu­ni­tar, ca­re dis­trug gin­gia și osul, du­când ast­fel la ma­ni­fes­tă­ri­le ob­ser­va­te în for­me­le se­ve­re ale bo­lii. Po­tri­vit spe­cia­liști­lor ci­ta­ţi de ehe­al­thro­ma­nia.ro, ace­as­tă re­a­cție exa­ge­ra­tă a sis­te­mu­lui imu­ni­tar es­te de­cla­nșa­tă de mi­cro­bi­o­mul exis­tent în in­te­ri­o­rul gu­rii. În gu­ră exis­tă bac­te­rii be­ne­fi­ce, dar și bac­te­rii ca­re pot fa­ce rău, iar aces­tea tre­bu­ie eli­mi­na­te prin mă­suri co­rec­te de igi­e­nă: pe­riaj, fo­lo­si­rea aței den­ta­re, uti­li­za­rea apei de gu­ră și, de­si­gur, de­tar­traj pe­ri­o­dic la un ca­bi­net

sto­ma­to­lo­gic. Da­că bac­te­ri­i­le nu sunt înde­păr­ta­te, ele se înmu­lțesc foar­te mult și ata­că gin­gia, pro­vo­când in­fla­mație, sânge­ra­re, re­tra­cție gin­gi­va­lă, iar apoi dis­tru­ge­rea osu­lui și că­de­rea di­nți­lor. Oa­me­nii de ști­in­ţă au ob­ser­vat că „vi­no­va­te­le” sunt ce­lu­le­le T hel­per 17 (Th17), ca­re au fost des­co­pe­ri­te într-un nu­măr mai ma­re în gin­gi­i­le per­soa­ne­lor cu parodontoz­ă de­cât la su­bi­e­cții ca­re ave­au gin­gii să­nă­toa­se. De ase­me­nea, cu cât nu­mă­rul aces­tor ce­lu­le es­te mai ma­re, cu atât es­te mai se­ve­ră for­ma bo­lii. Stu­di­ul re­a­li­zat acum a de­mon­strat că acu­mu­la­rea aces­tor ce­lu­le în gin­gi­i­le afec­ta­te de parodontoz­ă a fost de­ter­mi­na­tă de pre­ze­nța unui anu­mit mi­cro­bi­om. Expe­ri­men­te­le re­a­li­za­te pe co­bai au ară­tat, de ase­me­nea, că prin anu­mi­te me­di­ca­men­te poa­te fi li­mi­ta­tă pro­li­fe­ra­rea bac­te­ri­i­lor.

Înde­păr­ta­rea bac­te­ri­i­lor prin pe­riaj poa­te con­tro­la in­fla­mația, dar nu per­ma­nent.“DR. NIKI MOUTSOPOUL­OS, cer­ce­tă­tor la Uni­ver­si­ta­tea Pen­nsyl­va­nia

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Gin­gi­i­le pot fi „ata­ca­te“de mi­cro­bi

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.