Insu­li­na in­te­li­gen­tă pre­vi­ne hi­po­gli­ce­mia

Romania Libera - - Sănătate - ele­na.ma­ri­nes­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Cer­ce­tă­to­rii de la Uni­ver­si­ta­tea din Ca­li­for­nia, Los Ange­les,au in­ven­tat o no­uă sub­stan­ţă ca­re poa­te pre­ve­ni scă­de­rea anor­ma­lă a gli­ce­mi­ei. Pen­tru a obți­ne in­su­li­nă in­te­li­gen­tă (sau i-in­su­li­nă), oa­me­nii de ști­in­ţă au adău­gat o ex­tra-mo­le­cu­lă hor­mo­nu­lui in­su­li­nă. Pro­fe­so­rul de bi­oin­gi­ne­rie Zhen Gu de la UCLA a ex­pli­cat că insu­li­na la­să glu­co­za să pă­trun­dă în ce­lu­le,iar apoi in­hi­bi­to­rul pre­vi­ne o asi­mi­la­re prea ma­re și în acest fel sca­de ris­cul hi­po­gli­ce­mi­ei. No­ul me­di­ca­ment a fost tes­tat doar pe co­bai ca­re su­fe­re­au de dia­bet tip 1.Ani­ma­le­lor li s-au ad­mi­nis­trat do­uă in­je­cții cu in­su­li­nă in­te­li­gen­tă, la in­ter­val de 3 ore, cu un re­zul­tat foar­te bun: gli­ce­mia s-a sta­bi­li­zat timp de pes­te 10 ore.I-insu­li­na va fi tes­ta­tă și pe vo­lun­tari umani,în ca­drul unui stu­diu cli­nic.

Tra­ta­ment ra­di­cal pen­tru dia­be­tici

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.