CFR PRINDE VITEZĂ ÎN EU­RO­PA

Clu­je­nii au re­mi­zat cu Mac­ca­bi Tel Aviv, scor 2-2 (1-0 în tur), și s-au ca­li­fi­cat în tu­rul III pre­li­mi­nar al Cham­pi­ons Le­a­gue, un­de vor întâlni Cel­tic.

Romania Libera - - Sport - ca­ta­lin.mi­hai @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

În me­ci­ul dis­pu­tat la Ne­ta­nya, CFR a avut pri­ma șan­să de a înscrie în mi­nu­tul 12, când Ron­don a ra­tat din ca­reul mic. Oca­zia s-a răz­bu­nat la poar­ta lui Arlaus­kis, iar Blac­kman a de­chis sco­rul trei mi­nu­te mai târziu. Clu­je­nii au re­a­cți­o­nat ra­pid, iar Bor­deia­nu a scos un pe­nal­ty. „Ve­te­ra­nul“Cu­lio a tran­sfor­mat lo­vi­tu­ra de de­par­ta­ja­re și a res­ta­bi­lit ega­li­ta­tea pe ta­be­lă, 1-1, în mi­nu­tul 19. Mac­ca­bi a iro­sit do­uă si­tua­ţii mari, prin Ri­kan, ca­re a tras pes­te poar­tă din ca­reu, și Sche­chter, ca­re a de­viat cu căl­câi­ul,fi­ind foar­te aproa­pe de gol. For­mația ar­de­le­a­nă a fo­rțat, iar Ron­don a fă­cut 2-1 în mi­nu­tul 42, du­pă un șut res­pins în față de por­ta­rul is­ra­e­lian. Re­pri­za se­cun­dă a de­bu­tat prost pen­tru ele­vii lui Dan Pe­tres­cu. Abia in­tro­dus pe te­ren, Co­hen a șu­tat per­fect din 16 me­tri

și a fă­cut 2-2. Fi­na­lul a mar­cat re­veni­rea pe te­ren a lui Țu­cu­de­an, ca­re a ju­cat în ul­ti­me­le mi­nu­te. Aces­ta a fost și sco­rul fi­nal, iar clu­je­nii s-au ca­li­fi­cat în tu­rul ur­mă­tor, un­de se due­le­a­ză cu scoți­e­nii de la Cel­tic. „Vrem să mer­gem și mai de­par­te, chiar în gru­pe­le Li­gii Cam­pi­o­ni­lor, și cred că es­te po­si­bil. Am tre­cut de do­uă tu­ruri și am fă­cut-o ju­când bi­ne”, a spus Dan Pe­tres­cu du­pă meci.

Pen­tru clu­jeni ur­me­a­ză un duel cu Cel­tic Glas­gow, ca­re a tre­cut cu 7-0 la ge­ne­ral de es­to­ni­e­nii de la Kal­ju. Bog­dan Ma­ra s-a de­cla­rat încre­ză­tor și spe­ră ca CFR să re­pe­te per­for­ma­nțe­le Urzi­ce­ni­u­lui. „Sper să ne me­ar­gă la fel de bi­ne ca Uni­rea Urzi­ceni cu Glas­gow Ran­gers”, a spus ofi­cia­lul clu­je­ni­lor.

Pe lângă per­for­ma­nța spor­ti­vă, ca­li­fi­ca­rea le adu­ce ar­de­le­ni­lor și o su­mă im­por­tan­tă de bani. Con­cret, în vis­ti­e­ria clu­bu­lui din Gru­ia vor in­tra 1,1 mi­li­oa­ne de eu­ro.

FOTO: INQUAM PHOTOS

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.