Ha­lep, de­co­ra­tă de Io­han­nis

Si­mo­na Ha­lep a fost de­co­ra­tă de preșe­din­te­le Ro­mâni­ei cu Ordi­nul Na­ţi­o­nal „Ste­aua Ro­mâni­ei” în grad de ca­va­ler, du­pă suc­ce­sul de la Wim­ble­don.

Romania Libera - - Sport - @ro­ma­nia­li­be­ra.ro ca­ta­lin.mi­hai

Ha­lep a venit la Pa­la­tul Co­tro­ceni însoți­tă de fa­mi­lie, de echi­pa ei, dar și de Toni Iu­ruc, iu­bi­tul te­nis­me­nei. Ace­as­ta a măr­tu­ri­sit că nu vi­sa în co­pi­lă­rie să ajun­gă la ase­me­nea re­zul­ta­te, dar că a mun­cit pen­tru a atin­ge cel mai înalt ni­vel. În opi­nia Si­mo­nei, co­pi­ii din zi­ua de azi au şan­se foar­te mari să fa­că per­for­man­ţă.„Eu con­si­der că,da­că oa­me­nii o să fa­că niş­te con­di­ţii mai bu­ne pen­tru ei, avem o şan­să în plus să avem mai mul­ţi cam­pi­oni.Ni­mic nu es­te im­po­si­bil şi sper prin re­zul­ta­te­le me­le să-i in­spir pe aceş­ti co­pi­la­şi şi să arăt că ori­ce es­te po­si­bil”, a spus cam­pi­oa­na de la Wim­ble­don. În tim­pul dis­cur­su­lui său, șe­ful sta­tu­lui a punc­tat că Si­mo­na Ha­lep re­pre­zin­tă cel bun am­ba­sa­dor al Ro­mâni­ei. „Exem­plul pe ca­re îl ofe­ri­ţi tre­bu­ie să im­pul­si­o­ne­ze au­to­ri­tă­ţi­le să gânde­as­că o stra­te­gie pen­tru a pu­tea sus­ţi­ne spor­tul ro­mânesc. De azi înain­te, când spui Ha­lep, spui Ro­mânia şi când spui Ro­mânia, spui Ha­lep”, a con­clu­zi­o­nat Io­han­nis.

În închei­e­re, Ha­lep a de­cla­rat că es­te pre­gă­ti­tă pen­tru ul­ti­mul tur­neu de Grand Slam al anu­lui: „Sunt ga­ta.Am venit din va­can­ţă acum do­uă zi­le şi sunt pre­gă­ti­tă. (...) Fi­e­ca­re zi es­te un tar­get pen­tru mi­ne”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.